ES5120008-Estany de Banyoles

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 1064 ha
Superfície LIC:
1.064,00 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.064,00 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Sistema lacustre d'origen càrstic format pel llac de Banyoles (107 ha) i un seguit de petites llacunes que l'envolten (Vilar, Cisó, Nou i Espolla), algunes d'elles de formació molt recent, separades per petits turons eocènics. Les aigües de l'Estany de Banyoles són de caràcter oligo-mesotrófic, molt mineralitzades, mentre que les de les llacunes del Vilar i Cisó són eutròfiques, ambdues amb processos fisicoquímics característics que condicionen el poblament biològic del medi (comunitats microbianes, fitoplàncton, zooplàncton, etc.). La fauna invertebrada és molt diversa, com també la ictiològica, amb nombroses espècies autòctones i algunes introduïdes. La vegetació de les vores de l'estany presenta una zonació típica de les comunitats higròfiles i aquàtiques de les aigües interiors.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170157
Banyoles
205.9 ha
170715
Fontcoberta
14.34 ha
171371
Porqueres
843.76 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BYE
Estany de Banyoles

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
11,1 ha
1,04
41,57
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
11,1 ha
1,04
11,36
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
2 localitats
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
4 localitats
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
14,02 ha
1,32
4,05
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
6,08 ha
0,57
0,18
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
13,13 ha
1,23
0,2
9340 Alzinars i carrascars segura
47,81 ha
4,49
0,02
9540 Pinedes mediterrànies segura
467,86 ha
43,97
0,17

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
1303 Rhinolophus hipposideros
1064 ha
0,08
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1064 ha
0,04
1316 Myotis capaccinii
31,77 ha
0,04
1321 Myotis emarginatus
1057,82 ha
0,09
1355 Lutra lutra
6,43 km
0,19

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1014 Vertigo angustior
1 nº UTM10
33,33
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1307 Myotis blythii
647,9 ha
0,11
1308 Barbastella barbastellus
1061,57 ha
0,25
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 7210*
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo angustior
  Vertigo moulinsiana
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 7210*
  - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. 7210*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Lutra lutra
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola Vertigo angustior
  - Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients. 3140
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3150
  3140
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Vertigo moulinsiana
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Vertigo moulinsiana
  7210*
  3150
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3150
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 7210*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150
  3140
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Vertigo moulinsiana
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540