ES5120009-Basses de l'Albera

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 779,2 ha
Superfície LIC:
779,20 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
779,20 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai natural format per un conjunt de petites basses, situades al peu del massís de l'Albera, sobre materials quaternaris i alimentades per aigua freàtica. Les aigües dels estanys són distròfiques, riques en compostos húmics. Conserven un conjunt de biòtops molt rics i interessants de notable singularitat en aquest territori, com també sistemes limnològics de remarcable interès. Les llacunes allotgen una flora i fauna molt riques amb algunes espècies molt rares a Catalunya i comunitats singulars respecte a les terres de l'entorn. Situadess en una zona de sureda, predominen les comunitats vegetals lacustres i dulceacuícolas, com els canyissars, jonqueres i comunitats de créixens (Apietum nodiflori). En les biocenosis faunístiques que habiten aquests mitjans humits, predominen espècies de corologia mediterrània. Les llacunes són una localitat important dins les vies migratòries que travessen els Pirineus com a àrea de refugi i repòs per a aus de pas per aquest territori. Es tracta a més de l'únic espai natural de Catalunya amb presència de Marsilea strigosa

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170412
Cantallops
295.36 ha
170427
Capmany
29.31 ha
170865
la Jonquera
76.49 ha
171582
Sant Climent Sescebes
378.03 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
JOE
Estanys de la Jonquera

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural de fauna salvatge dels estanys de la Jonquera

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3120 Aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades, amb Isoetes spp., en terrenys generalment arenosos del Mediterrani occidental segura
1,84 ha
0,24
100
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
4,85 ha
0,62
91,17
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
0 ha
0
0
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
3,6 ha
0,46
3,68
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
3,1 ha
0,4
50,65
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
11,14 ha
1,43
0,06
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1,88 ha
0,24
0,55
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
16,76 ha
2,15
0,41
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
1,65 ha
0,21
0,05
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,01 ha
0
0
9330 Suredes segura
84,61 ha
10,86
0,12
9340 Alzinars i carrascars segura
0,84 ha
0,11
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
10,95 ha
1,41
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1138 Barbus meridionalis
0,49 km
0,07
1217 Testudo hermanni
204,55 ha
0,84
1303 Rhinolophus hipposideros
328,8 ha
0,02
1304 Rhinolophus ferrumequinum
779,2 ha
0,03
1305 Rhinolophus euryale
779,2 ha
0,08
1307 Myotis blythii
107,56 ha
0,02
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1321 Myotis emarginatus
779,2 ha
0,07
1355 Lutra lutra
0,42 km
0,01
1429 Marsilea strigosa
122,86 ha
46,55

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
779,2 ha
0,06
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 3170*
  3130
  3120
  - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat. 3120
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3170*
  3150
  3130
  3120
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals Marsilea strigosa
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 3170*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Marsilea strigosa
  3150
  3120
  - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat. 3170*
  3150
  - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie Marsilea strigosa
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 3150
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix. 3170*
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
  - Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat. 6510
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la fertilització orgànica. 6510
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat Marsilea strigosa
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 3170*
  3120
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6510
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat. 3150
  3120
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni