ES5120012-Les Guilleries

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 12404,04 ha
Superfície LIC:
12.404,04 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
12.404,04 ha
Superfície en la regió:
12.404,04 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai situat a l'extrem més septentrional de les serres litorals catalanes, en contacte amb els relleus del Collsacabra en el Sistema Transversal. Es situa al límit de les comarques de la Selva i Osona, a l'entorn de la població de Sant Hilari Sacalm, que n'és la capital. La màxima alçada a Sant Miquel de Solterra o de les Formigues (1.204 m). Als seus voltants se situen els embassaments de Sau i Susqueda, al Ter. Les Guilleries està formada pels municipis de Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Vilanova de Sau, Sant Sadurní d'Osormort, Espinelves i Viladrau. Es tracta d'un espai situat a la zona de transició entre les regions mediterrània i centreeuropea amb una bona representació d'elements característics d'ambdues. Les Guilleries és un massís antic d'edat paleozoica, format principalment per materials granítics i esquistosos. El paisatge, condicionat per un substrat àcid i un clima suau i d'elevada humitat, és predominantment de caràcter forestal amb boscos densos i rics que cobreixen una gran part del país. El massís està cobert majoritàriament per boscos mediterranis perennifolis-alzinars i suredes -, tot i que els boscos de caducifolis - rouredes, fagedes, castanyedes ... - són freqüents a les obagues i fons humits, si bé en bona part han estat substituïts per conreus forestals, principalment perxades i plantacions de pins exòtics i avets.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
082418
Sant Sadurní d'Osormort
789.21 ha
083036
Vilanova de Sau
2968.7 ha
170078
Amer
107.88 ha
170084
Anglès
0.1 ha
170638
Espinelves
172.66 ha
171169
Osor
3842.5 ha
171642
Sant Hilari Sacalm
2970.13 ha
171899
la Cellera de Ter
245.34 ha
171946
Susqueda
1307.52 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GIL
les Guilleries

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3170* Basses i tolls temporers mediterranis pendent confirmació
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
4,74 ha
0,04
0,7
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,56 ha
0
0,13
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,56 ha
0
0,24
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
6,25 ha
0,05
1,18
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
2,34 ha
0,02
0,01
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
1,13 ha
0,01
5,4
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
8 ha
0,06
1,15
9120 Fagedes acidòfiles segura
183,45 ha
1,48
4,87
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
208,61 ha
1,68
6,04
9260 Castanyedes segura
4132,23 ha
33,31
27,49
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
15,7 ha
0,13
0,23
9330 Suredes segura
156,47 ha
1,26
0,22
9340 Alzinars i carrascars segura
4936,65 ha
39,8
2,27
9540 Pinedes mediterrànies segura
24,16 ha
0,19
0,01

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
10964,42 ha
3,68
1092 Austropotamobius pallipes
15,62 km
1,58
1138 Barbus meridionalis
6,18 km
0,9
1303 Rhinolophus hipposideros
8877,62 ha
0,65
1304 Rhinolophus ferrumequinum
12404,04 ha
0,46
1355 Lutra lutra
48,29 km
1,4

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1044 Coenagrion mercuriale
2 nº UTM10
7,41
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1078 Callimorpha quadripunctaria
4 nº UTM10
10
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1305 Rhinolophus euryale
12404,04 ha
1,22
1307 Myotis blythii
12404,04 ha
2,07
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
12404,04 ha
1,1
1324 Myotis myotis
11555,37 ha
0,96
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  6430
  6430
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6430
  91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9120
  9260
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 6430
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  6430
  91E0*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6430
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis blythii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9120
  91E0*
  9260
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9120
  9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació de criteris de conservació de l'hàbitat (p.ex. accions de control biològic) en les accions per la prevenció de les malalties del castanyes (xancre i tinta) o plagues (vespeta del castanyer) 9260
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9120
  9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9120
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9260
  9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6430
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 6430