ES5120018-Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 3426,07 ha
Superfície LIC:
3.426,07 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.426,07 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
L’espai de Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc és un sistema de muntanyes que presenta l'interès de situar-se als límits del Sistema Transversal amb les planes del Gironès, recollint una notable diversitat de sistemes naturals d’una regió i de l’altra. És un bon representant dels paisatges mediterranis del Sistema Transversal. Les Muntanyes de Rocacorba són l’extrem oriental de l’alineació formada per les serres del Corb i de Finestres i engloben el cim de Rocacorba, un conjunt de puigs propers isolats, amb una alçada màxima de 992 m al Puigsou i una prolongació septentrional (puig Capell) i una de meridional (Roques Altes). El puig de la Banya del Boc és un espai constituït per un con volcànic que se suma a l'anomenat Clot de l'Ollera, també integrat en aquest espai. Juntament amb el volcà de la Crosa formen la millor representació de vulcanisme quaternari de Catalunya. El paisatge mostra una destacable diversitat, bàsicament deguda als forts desnivells i als importants canvis d’orientació. Als solells dominen els alzinars mediterranis que cobreixen grans extensions, les obagues i indrets especialment humits, com els vessants septentrionals entre el Puig Capell i el Puig de Golany, són el domini dels paisatges centreeuropeus, la fageda i els boscos humits que troben en aquest espai una de les seves posicions extremes vers el sud i el mar. L'interès faunístic d’aquest espai rau, com el botànic, en la diversitat d’ecosistemes que es deriva de la seva situació geogràfica, originant un conjunt de gran interès però poc singular. Mostra (en la línia del que s’ha exposat, combinacions faunístiques d’elements clarament centreeuropeus, com ara el liró gris (Glis glis), o la mallerenga d’aigua (Parus palustris), amb d’altres més mediterranis, com el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida). D’altra banda i pel que fa als invertebrats cal citar-ne espècies interessants, com el lepidòpter Maculinea arion o Euphydryas aurinia. a) Vegetació i flora El paisatge de les Muntanyes de Rocacorba mostra una destacable diversitat, bàsicament deguda als forts desnivells i als importants canvis d’orientació. Als solells dominen els alzinars mediterranis que cobreixen grans extensions d’aquestes terres on tenen les seves condicions òptimes. L’alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) de les terres més baixes cedeix progressivament el lloc a l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) als indrets més enlairats. Les obagues i indrets especialment humits, com els vessants septentrionals entre el Puig Capell i el Puig de Golany, són el domini dels paisatges centreeuropeus: fagedes (Buxo sempervirentis-Fagetum, Helleboro-Fagetum), bosquets caducifolis de fondal (Sorbo-Quercetum canariensis, Polysticho-Coryletum), bosc de ribera (Lamio-Alnetum glutinosae), etc. La fageda i els boscos humits troben en aquest espai una de les seves posicions extremes vers el sud i el mar. En aquestes comunitats troben refugi moltes espècies pròpies dels ambients nemorals que desapareixen ràpidament a terres properes, molt més acusadament mediterrànies. b) Fauna L'interès faunístic d’aquest espai rau, com el botànic, en la diversitat d’ecosistemes que es deriva de la seva situació geogràfica, originant un conjunt de gran interès però poc singular. Mostra (en la línia del que s’ha exposat, combinacions faunístiques d’elements clarament centreeuropeus, com ara el liró gris (Glis glis), o la mallerenga d’aigua (Parus palustris), amb d’altres més mediterranis, com el llangardaix ocel•lat (Lacerta lepida). D’altra banda i pel que fa als invertebrats cal citar-ne espècies interessants, com el lepidòpter Maculinea arion.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170405
Canet d'Adri
2079.76 ha
171058
Mieres
38.96 ha
171371
Porqueres
0.12 ha
171729
Sant Martí de Llémena
1001.16 ha
171740
Sant Miquel de Campmajor
306.06 ha
171833
Sant Aniol de Finestres
0 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BBP
Puig de la Banya del Boc
RCD
Muntanyes de Rocacorba

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,09 ha
0
0,04
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
0,32 ha
0,01
0
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
13,94 ha
0,41
0,15
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
16,71 ha
0,49
0,09
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9120 Fagedes acidòfiles segura
1,42 ha
0,04
0,04
9130 Fagedes neutròfiles segura
11,97 ha
0,35
0,19
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
81,32 ha
2,37
0,75
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
3,4 ha
0,1
0,1
9260 Castanyedes segura
13,59 ha
0,4
0,09
9330 Suredes segura
0,69 ha
0,02
0
9340 Alzinars i carrascars segura
2546,23 ha
74,32
1,17
9540 Pinedes mediterrànies segura
197,55 ha
5,77
0,07

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
9,91 km
1
1138 Barbus meridionalis
1,26 km
0,18
1303 Rhinolophus hipposideros
3426,07 ha
0,25
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3426,07 ha
0,13
1305 Rhinolophus euryale
3426,07 ha
0,34
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1321 Myotis emarginatus
3426,07 ha
0,3
1355 Lutra lutra
3,82 km
0,11

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1014 Vertigo angustior
1 nº UTM10
33,33
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1041 Oxygastra curtisii
3 nº UTM10
13,04
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
4 nº UTM10
6,45
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1307 Myotis blythii
3407,89 ha
0,57
1308 Barbastella barbastellus
3426,07 ha
0,82
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo angustior
  Vertigo moulinsiana
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola Vertigo angustior
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
  Vertigo moulinsiana
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  Vertigo moulinsiana
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Vertigo moulinsiana
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540