ES5120019-Riberes de l'Alt Ter

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Alpina    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 409,83 ha
Superfície LIC:
409,83 ha
Superfície en la regió Alpina:
92,56 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Es tracta d'un espai de relleu fortament accidentat situat al Prepirineu oriental septentrional català. Comprèn, principalment l'àmbit fluvials de la part alta del riu Ter u ekl seu apluent, el Ritort a la Vall de Camprodon. Ambdós rius són cursos d'aigua permanent i destaquen pel bon estat de conservació dels boscos en galeria, en especial de les vernedes. Entre la fauna, s’ha de destacar la presència del cabirol (Capreolus capreolus) i del barb meridional (Barbus meridionalis), per la singularitat de la seva distribució en aquest espai.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170391
Camprodon
72.87 ha
171479
Ripoll
19.94 ha
171674
Sant Joan de les Abadesses
263.78 ha
171772
Sant Pau de Seguries
53.25 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya puntual
1 localitats
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,72 ha
0,42
0,46
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli segura
20,85 ha
5,09
11,63
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
69,23 ha
16,89
2,53

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
0,02 km
0,28
1138 Barbus meridionalis
8,87 km
2
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1321 Myotis emarginatus
92,56 ha
0,03
1355 Lutra lutra
13,55 km
0,39

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1074 Eriogaster catax
1 nº UTM10
66,67
1075 Graellsia isabelae
51,19 ha
0,07
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1303 Rhinolophus hipposideros
92,56 ha
0,02
1304 Rhinolophus ferrumequinum
92,56 ha
0,01
1305 Rhinolophus euryale
16,13 ha
0,01
1307 Myotis blythii
0 ha
0,05
1307 Myotis blythii
92,41 ha
0,05
1308 Barbastella barbastellus
92,56 ha
0,08
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal Austropotamobius pallipes
  Lutra lutra
  Barbus meridionalis
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Vigilància
  - Control, vigilància i sanció dels usos inadequats que es desenvolupen en el domini públic hidràulic, on es localitzen la majoria d'enclavaments d'aquest hàbitat. 91E0*
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Foment de la presència d’arbres morts, grans o vells (3-10 arbres/ha), a poder ser amb ferides velles, branques gruixudes o escorça amb clivelles que puguin indicar la presència de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores vegetals propiciant la seva eradicació en les zones amb presència de l'hàbitat on es detectin 91E0*
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de les característiques dels boscos adevesats en aquelles unitats amb aquestes característiques a través de gestió silvo-pastoral. 9160
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  Barbus meridionalis
  91E0*
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Eriogaster catax
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i regulació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals 9160
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural 9160
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9160
  - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia
  - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie Eriogaster catax
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de l'hàbitat 9160
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Barbus meridionalis