ES5120023-Rieres de Xuclà i Riudelleques

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aigües continentals
Àmbit:
terrestre 51,29 ha
Superfície LIC:
51,29 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
51,29 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les rieres de Xuclà i Riudelleques són dos cursos fluvials del Gironès que recullen les aigües del Pla de Cartellà i Canet d’Adri (muntanyes de Rocacorba) i les tributen al Ter a tocar de Girona. El caràcter mediterrani d’aquests cursos comporta un cabal circulant irregular, molt condicionat per les precipitacions que es produeixen durant les diverses estacions. Els trams alt i mitjà presenten un bosc de verns ben consolidat on alberga una bona població de Barbus meridionalis.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
170405
Canet d'Adri
16.25 ha
171236
Palol de Revardit
0.95 ha
171637
Sant Gregori
20.48 ha
171864
Sarrià de Ter
13.62 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
12,89 ha
25,13
0,37
9260 Castanyedes segura
1,21 ha
2,36
0,01
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,1 ha
0,19
0
9330 Suredes segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
17,71 ha
34,53
0,01
9540 Pinedes mediterrànies segura
8,65 ha
16,86
0

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1083 Lucanus cervus
2 nº UTM10
3,23
1303 Rhinolophus hipposideros
51,29 ha
0
1304 Rhinolophus ferrumequinum
51,29 ha
0
1305 Rhinolophus euryale
17,29 ha
0
1307 Myotis blythii
48,09 ha
0,01
1308 Barbastella barbastellus
7,47 ha
0
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1321 Myotis emarginatus
51,29 ha
0
1324 Myotis myotis
8,75 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 91E0*
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 91E0*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 91E0*
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 91E0*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 91E0*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 91E0*
  9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540