ES5130009-Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 3709,08 ha
Superfície LIC:
3.709,08 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
3.709,08 ha
Superfície en la regió:
3.709,08 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Serra de Turp i Mora Condal-Valldan és un espai que presenta l’interès de constituir una àrea de transició entre els sistemes naturals del Prepirineu central i l’oriental. Presenta gran singularitat geològica formada per conglomerats del cenozoic, a la zona central, just a sobre de la petita població de Mora Comtal es troben les Artigues o encantades, singular formació geològica de similars característiques a les de Montserrat, amb un elevat interès paisatgístic per la singularitat de les formacions de conglomerats en el context del Prepirineu. Forma un relleu perfectament aïllat que ha permès el bon estat de conservació dels seus elements, destacant les pinedes de les masses forestals pirinenques en situació meridional avançada, així com espècies eurosiberianes i oròfits rars a Catalunya (teix, boix, grèvol).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250772
Coll de Nargó
194.98 ha
251240
Lladurs
41.23 ha
251484
Odèn
1981.33 ha
251497
Oliana
1246.54 ha
251654
Peramola
0.06 ha
259084
Fígols i Alinyà
244.95 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TUP
Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
6,21 ha
0,17
0,51
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
78,15 ha
2,11
0,77
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
152,42 ha
4,11
2,55
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
21,7 ha
0,59
1,28
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
160,68 ha
4,33
0,88
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9340 Alzinars i carrascars segura
886,63 ha
23,9
0,41
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
965,03 ha
26,02
1,88
9540 Pinedes mediterrànies segura
10,31 ha
0,28
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1075 Graellsia isabelae
2865,46 ha
0,96
1304 Rhinolophus ferrumequinum
3709,08 ha
0,14
1355 Lutra lutra
0,54 km
0,02
1454 Petrocoptis monsciciana
14,9 ha
15,62

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
3709,08 ha
0,27
1305 Rhinolophus euryale
3709,08 ha
0,37
1308 Barbastella barbastellus
3604,09 ha
0,87
1316 Myotis capaccinii
385,61 ha
0,45
1321 Myotis emarginatus
3709,08 ha
0,33
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Myotis capaccinii
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Myotis capaccinii
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat Petrocoptis monsciciana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5210
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
  - Regulació de l'activitat d'escalada en les zones amb presència de l'espècie Petrocoptis monsciciana
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5210