ES5130015-Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 32419,93 ha
Superfície LIC:
32.419,93 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
31.680,21 ha
Superfície en la regió:
32.419,93 ha
           


Localització
Font: Parpal
Descripció
L’espai de Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana és la unitat prepirinenca central i, en especial, de les serres exteriors que presenta més diversitat i representativitat dels paisatges d’aquest territori. Els elements dels seus sistemes naturals (geologia, flora i fauna) determinen un conjunt de notable interès i de gran singularitat dins de Catalunya. Són serres de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud. El relleu és molt singular i abrupte, amb diversos elements de gran rellevància geològica (congost, gresos submareals, etc.), i constitueix un dels més importants contraforts del Prepirineu. Es tracta de l’espai prepirinenc amb més riquesa de paisatges i amb la presència de determinats endemismes de la flora i fauna invertebrada i rareses de la flora i fauna superior. Pel que fa a la vegetació cal destacar la important presència del carrascar així com rouredes de roure valencià o fagedes. De tota manera destaca, principalment, la vegetació rupícola de les cingleres i parets rocoses. Entre els elements més destacats de la fauna cal anomenar les importants poblacions de ratpenats.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250019
Abella de la Conca
136.85 ha
250024
Àger
6099.14 ha
250220
Alòs de Balaguer
2449.48 ha
250349
Artesa de Segre
1669.42 ha
250371
les Avellanes i Santa Linya
174.82 ha
250426
la Baronia de Rialb
11.99 ha
250621
Camarasa
3006.28 ha
250772
Coll de Nargó
4.35 ha
250946
Foradada
0.22 ha
250984
Gavet de la Conca
1648.34 ha
251155
Isona i Conca Dellà
1528.27 ha
251288
Llimiana
1970.65 ha
251961
Sant Esteve de la Sarga
7468.36 ha
252154
Talarn
52.37 ha
252347
Tremp
393.37 ha
252509
Vilanova de Meià
4263.9 ha
259046
Castell de Mur
1518.14 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MSE
Serra del Montsec
SMJ
Serra Mitjana

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial de Noguera Ribagorçana-Montrebei

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
0,4 ha
0
0,01
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
0 ha
0
0
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
27,5 ha
0,08
4,09
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques segura
1,58 ha
0
0,3
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
158,15 ha
0,49
12,88
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
1687,76 ha
5,21
16,69
5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles segura
45,49 ha
0,14
18,18
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
682,65 ha
2,11
11,4
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins segura
4,52 ha
0,01
10,15
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
211,23 ha
0,65
2,22
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
244,05 ha
0,75
1,37
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) segura
2,92 ha
0,01
25,57
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
11,41 ha
0,04
3,31
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
28,19 ha
0,09
1,66
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
7,55 ha
0,02
6
9120 Fagedes acidòfiles segura
26,83 ha
0,08
0,23
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
23,77 ha
0,07
0,28
9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion segura
23,05 ha
0,07
14,53
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
17,72 ha
0,05
0,51
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
1687,06 ha
5,2
7,35
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
98,33 ha
0,3
1,47
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
46,75 ha
0,14
4,19
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
271,5 ha
0,84
0,53
9540 Pinedes mediterrànies segura
38,54 ha
0,12
0,01
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
0,89 ha
0
5,99

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
7,07 km
0,71
1126 Chondrostoma toxostoma
8 nº UTM10
8,08
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
2,3
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies no rellevants
2,3
1303 Rhinolophus hipposideros
31676,8 ha
2,3
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies rellevants
1,18
1304 Rhinolophus ferrumequinum
31680,21 ha
1,18
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies no rellevants
1,18
1305 Rhinolophus euryale
2 colònies no rellevants
3,05
1305 Rhinolophus euryale
2 colònies rellevants
3,05
1305 Rhinolophus euryale
30905,48 ha
3,05
1307 Myotis blythii
2 colònies rellevants
0,66
1307 Myotis blythii
3977,29 ha
0,66
1308 Barbastella barbastellus
106,29 ha
0,03
1310 Miniopterus schreibersii
2 colònies no rellevants
4,94
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies rellevants
4,94
1316 Myotis capaccinii
4 colònies rellevants
4,05
1316 Myotis capaccinii
3440,54 ha
4,05
1316 Myotis capaccinii
2 colònies no rellevants
4,05
1321 Myotis emarginatus
30986,4 ha
2,76
1324 Myotis myotis
1293,89 ha
0,11
1324 Myotis myotis
3 colònies rellevants
0,11
1355 Lutra lutra
43,13 km
1,25
1454 Petrocoptis monsciciana
33,26 ha
34,88

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1075 Graellsia isabelae
1331,98 ha
0,45
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  6420
  6410
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera. 9180*
  - Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc.). 6410
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat Petrocoptis monsciciana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4090
  5110
  5130
  5210
  6170
  6420
  6410
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  6420
  6410
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
  Myotis myotis
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 9180*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
  6410
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
  Myotis emarginatus
  Myotis blythii
  Myotis myotis
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l'activitat d'escalada en les zones amb presència de l'espècie Petrocoptis monsciciana
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis emarginatus
  Myotis myotis
  9240
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9240
  9340
  9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9240
  9340
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat (particularment en àrees de pastura properes a surgències d'aigua on el bestiar utilitza com abeurador). 6170
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 4090
  6210
  6420
  6410
  - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar. 6210
  6410
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 4090
  5110
  5130
  5210
  6170
  6210
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*