ES5130029-Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais del Prepirineu
Àmbit:
terrestre 8684,49 ha
Superfície LIC:
8.684,49 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
7.474,10 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les Serres de Queralt i els Tossals - Aigua d'Ora són un espai natural de l’alta conca del Cardener. De la mateixa manera que en altres espais del Prepirineu, aquest fa la transició entre la regió prepirinenca i la depressió Central. Situat dins el context del Prepirineu oriental meridional, és un apèndix del conjunt orogràfic Ensija-Rasos de Peguera. Aquest espai és un bon representant de la diversitat d’aquest territori. L'espai està cobert per extenses i variades pinedes de pi roig i pinassa amb nombrosos afloraments rocosos de les vessants meridionals que combinades amb la important presència d'elements mediterranis li confereix unes peculiars característiques. A nivell florístic s'ha de destacar l'interès micològic dels boscos de coníferes, amb una bona representació dels fongs de la muntanya calcària.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080229
Berga
210.49 ha
080459
Capolat
1644.35 ha
080500
Castellar del Riu
521.23 ha
080787
l'Espunyola
104.63 ha
081326
Montmajor
462.72 ha
251116
Guixers
103.06 ha
251462
Navès
5249.78 ha
251517
Olius
388.22 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
QLT
Serra de Queralt

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya segura
2,27 ha
0,03
1,38
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0,02 ha
0
0
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
62,82 ha
0,72
0,62
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
14,16 ha
0,16
0,78
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,24 ha
0
2,06
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
4,69 ha
0,05
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
101,79 ha
1,17
0,56
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
55,12 ha
0,63
1,13
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
2,38 ha
0,03
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,06 ha
0
0
9340 Alzinars i carrascars segura
9,34 ha
0,11
0,19
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
0,12 ha
0
1,96
9540 Pinedes mediterrànies segura
244,77 ha
2,82
0,09

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
22,65 km
2,29
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies no rellevants
0,28
1304 Rhinolophus ferrumequinum
7474,1 ha
0,28
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
2,47
1355 Lutra lutra
10,6 km
0,31

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1075 Graellsia isabelae
6952,98 ha
2,33
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1303 Rhinolophus hipposideros
6872,92 ha
0,5
1305 Rhinolophus euryale
5535,61 ha
0,55
1308 Barbastella barbastellus
6557,55 ha
1,57
1321 Myotis emarginatus
6956,73 ha
0,62
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  6420
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9150
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  6420
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9150
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9150
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9150
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9150
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9150
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6420