ES5140004-Sèquia Major

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 48,03 ha
Superfície LIC:
48,03 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
48,03 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai reduït a la sèquia Major de la Pineda de Salou. És una petita zona humida en la qual predominen els canyissars i jonqueres. El seu principal interès rau a conservar una petita mostra relíctica d'antics aiguamolls amb les característiques de les zones humides meridionals. L’espai resulta interessant per la presència de diferents ocells aquàtics i sobretot perquè compta amb una població de fartet (Aphanius iberus), que es tracta d’una espècie de peix endèmic de la Península Ibèrica. El manteniment de les aigües a l’espai ha permès conservar tot aquest seguit d’espècies. Altres espècies de fauna que s’hi presenten són tortuga de rierol (Mauremys leprosa), i alguns ocells que utilitzen l’espai per a migrar, com la gamba roja (Tringa totanus), o la xivita (Tringa ochropus). Pel que fa als invertebrats s’hi troba la papallona monarca (Dannaus plexippus) i algun cerambícid, com Cerambyx cerdo.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
431711
Vila-seca i Salou
46.93 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SSM
Sèquia Major

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1150* Llacunes costaneres segura
1,75 ha
3,64
0,11
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
1,01 km
0,12
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
0,49 ha
1,02
0,08
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant segura
0 ha
0
0
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
0 ha
0
0
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
7,2 ha
14,99
2,09
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
1,86 ha
3,87
0,54
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,51 ha
1,06
0,01
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
0 ha
0
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1151 Aphanius iberus
15,64 ha
0,51
1220 Emys orbicularis
1 nº UTM10
5,56
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1224 Caretta caretta
1 nº UTM10
3,45
1304 Rhinolophus ferrumequinum
46,11 ha
0
1324 Myotis myotis
47,45 ha
0
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6420
  7210*
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  7210*
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de l’hàbitat. 7210*
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie Mauremys leprosa
  Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Mauremys leprosa
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Mauremys leprosa
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Mauremys leprosa
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Mauremys leprosa
  Emys orbicularis
  Aphanius iberus
  6420
  7210*
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6420
  7210*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta