ES5140009-Tivissa-Vandellós-Llaberia

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 24532,39 ha
Superfície LIC:
24.532,39 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
24.532,39 ha
Superfície en la regió:
24.532,39 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La serra de Llaberia-Colldejou forma un nucli orogràfic complex, que uneix estructuralment les muntanyes de Prades i de Cardó. L’espai presenta la particularitat d’acollir una notable diversitat de paisatges i, en especial, una excel·lent representació dels propis de les muntanyes calcàries de la Catalunya meridional, amb algunes àrees característiques de la muntanya silícia. El conjunt de l’espai destaca principalment pels notables valors paisatgístics de la vegetació i de la fauna invertebrada. Les unitats de vegetació de l’espai Llaberia-Colldejou s’han d’incloure principalment dins els dominis de vegetació de l’alzinar típic (Quercetum ilicis galloprovinciale) i de l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterra-neo-montanum), així com per sobre dels 700 -800 m al de les rouredes submediterrànies de roure de fulla petita (Violo-Quercetum fagineae). Les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, espai natural dividit en dues unitats orogràfiques: les muntanyes de Tivissa (a l’oest i més interiors) i les de Vandellòs (a l’est i de caràcter litoral). L’espai és una mostra dels relleus calcaris típics de les serres prelitorals meridionals, amb nombroses incisions i valls, i predomini d’afloraments i parets rocoses. Situat en ple domini de l’alzinar litoral amb marfull, la vegetació actual es caracteritza pel predomini de les formacions arbustives (brolles calcícoles del Rosmarino-Ericion de vegades amb un estrat de pi blanc) o herbàcies (llistonars i fenassars del Thero-Brachypodion, ...), així com diverses comunitats permanents d’indrets especials (vegetació rupícola, pradells de cingle, murtrers de barrancs,...). Entre els ocells de més interès, cal esmentar que l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), i el còlit negre (Oenanthe leucura) són presents a l’espai. Entre els mamífers hi són presents el gat salvatge (Felis sylvestris), la geneta (Genetta genetta), la mostela (Mustela nivalis), la fagina (Martes foina), el senglar (Sus scrofa), etc. Com element herpetològic interessant cal destacar l’ofegabous (Pleurodeles walti). Pel que fa a la fauna íctica s’hi poden trobar espècies com el barb cua-roig (Barbus haasi), o la madrilla (Chondrostoma toxostoma).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430136
l'Ametlla de Mar
317.61 ha
430402
Capçanes
1895.63 ha
430458
Colldejou
1110.61 ha
430555
Falset
431.68 ha
430672
Ginestar
14.53 ha
430705
els Guiamets
113.16 ha
430764
Marçà
425.44 ha
430923
Mont-roig del Camp
214.18 ha
431153
Pradell de la Teixeta
290.78 ha
431188
Pratdip
1851.23 ha
431508
Tivissa
10257.41 ha
431515
la Torre de Fontaubella
307.84 ha
431628
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
6999.05 ha
431671
Vilanova d'Escornalbou
303.23 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
LCJ
Serra de Llaberia
SJP
la Plana de Sant Jordi
TVM
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
2,23 ha
0,01
0,03
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
66,63 ha
0,27
5,42
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
17,08 ha
0,07
0,17
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
2018,28 ha
8,23
7,95
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins pendent confirmació
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
904,68 ha
3,69
5,08
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
121,26 ha
0,49
7,13
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
744,34 ha
3,03
4,08
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
18,26 ha
0,07
2,62
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9340 Alzinars i carrascars segura
1286,96 ha
5,25
0,59
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
99,99 ha
0,41
0,19
9540 Pinedes mediterrànies segura
6867,12 ha
27,99
2,51
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
6 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1217 Testudo hermanni
1839,88 ha
7,52
1303 Rhinolophus hipposideros
21280,12 ha
1,55
1303 Rhinolophus hipposideros
2 colònies no rellevants
1,55
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
1,55
1304 Rhinolophus ferrumequinum
4 colònies no rellevants
0,91
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies rellevants
0,91
1304 Rhinolophus ferrumequinum
24532,38 ha
0,91
1307 Myotis blythii
1 colònies rellevants
2,86
1307 Myotis blythii
1 colònies no rellevants
2,86
1307 Myotis blythii
17090,88 ha
2,86
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies rellevants
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
2,47
1321 Myotis emarginatus
15963,23 ha
1,42
1321 Myotis emarginatus
1 colònies no rellevants
1,42
1324 Myotis myotis
1 colònies rellevants
2,05
1324 Myotis myotis
1 colònies no rellevants
2,05
1324 Myotis myotis
24538,77 ha
2,05

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1305 Rhinolophus euryale
17217,99 ha
1,7
1308 Barbastella barbastellus
16411,34 ha
3,94
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  8220
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
  4090
  5330
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis myotis
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8130
  8210
  8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis myotis
  Rhinolophus ferrumequinum
  Myotis blythii
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Cerambyx cerdo
  Myotis myotis
  Barbastella barbastellus
  9340
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  4090
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 4090
  5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Cerambyx cerdo