ES5140010-Riberes i Illes de l'Ebre

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 487,33 ha
Superfície LIC:
487,33 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
487,33 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Espai format pel conjunt d'illes fluvials del curs baix de l'Ebre: Vinallop, Audi, Miravet i Mora, i per diversos trams del mateix riu l’espai també inclou els riberals del riu Ebre entre Riba-roja i Flix. Atès que la dinàmica fluvial va modelant de manera continuada els seus límits, aquests quedaran en tot moment definits pels marges fluvials. Són un excel·lent exponent del resultat de la geodinàmica fluvial de l'Ebre. La vegetació es caracteritza pel predomini dels boscos de ribera, substituïts sovint per extensos canyars o per grans herbassars nitròfils. El manteniment d’aquests biòtops, aïllats geogràficament, amb una vegetació de ribera i corrents d’aigua permanent en un estat més o menys bo de conservació, permet el refugi d’una fauna de notable interès. Hi nidifiquen varies espècies d’avifauna (Alcedo atthis, Charadrius dubius, Actitis hypoleucos, Nycticorax nycticorax, Charadrius dubius). Pel que fa als mamífers hi són presents la llúdriga (Lutra lutra) i la rata d’aigua (Arvicola sapidus). També s’hi troben rèptils aquàtics interessants com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i algunes espècies de peixos (Alosa fallax, Chondrostoma toxostoma, Cobitis paludicola, Leuciscus cephalus, Blennius fluviatilis i Anguilla anguilla).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430141
Amposta
1.39 ha
430265
Benissanet
4.23 ha
430521
Xerta
32.01 ha
430607
Flix
238.13 ha
430939
Móra d'Ebre
45.62 ha
430944
Móra la Nova
19.7 ha
431251
Riba-roja d'Ebre
15.86 ha
431495
Tivenys
23.9 ha
431508
Tivissa
45.15 ha
431554
Tortosa
61.33 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
EBI
Riberes i Illes de l'Ebre
EBX
Ribera de l'Ebre a Flix

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural de fauna salvatge de la ribera de l'Ebre a Flix
Reserva natural de fauna salvatge de les illes de l'Ebre

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
23,01 ha
4,72
5,31
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0,34 ha
0,07
0,15
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0,34 ha
0,07
0,45
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
6,03 ha
1,24
0,03
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,09 ha
0,02
0,03
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
1 localitats
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
109,27 ha
22,42
1,63
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
23,49 ha
4,82
4,93
9540 Pinedes mediterrànies segura
5,94 ha
1,22
0

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1095 Petromyzon marinus
3,11 km
5,37
1103 Alosa fallax
3,11 km
5,01
1149 Cobitis taenia (paludicola)
1,53 ha
4,59
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
117,24 ha
0,01
1304 Rhinolophus ferrumequinum
487,33 ha
0,02
1307 Myotis blythii
88,79 ha
0,01
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1355 Lutra lutra
11,38 km
0,33

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1324 Myotis myotis
191,47 ha
0,02
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92A0
  92D0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3260
  92A0
  92D0
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca amb esquer viu als llocs amb presència d'aquesta espècie Cobitis taenia (paludicola)
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Cobitis taenia (paludicola)
  Alosa fallax
  Lutra lutra
  3260
  92A0
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3260
  92A0
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Consolidació del programa de cria en captivitat Cobitis taenia (paludicola)
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Cobitis taenia (paludicola)
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Conservació de les zones conegudes de posta regular de l'espècie Alosa fallax
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Cobitis taenia (paludicola)
  Alosa fallax
  3260
  92A0
  92D0
  - Millora de l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu Alosa fallax
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
  - Restauració dels llocs de fresa i hàbitats larvaris Petromyzon marinus
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Alosa fallax
  Petromyzon marinus
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Alosa fallax