ES5140012-Tossals d'Almatret i Riba-roja

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 7473,55 ha
Superfície LIC:
7.473,55 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
7.473,55 ha
Superfície en la regió:
7.473,55 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Els Tossals d'Almatrets delimiten un conjunt de penya-segats calcaris abruptes que desguassen a l'Ebre i que defineixen un paisatge característic entorn del riu. L’espai de Riba-roja d'Ebre comprèn els costers calcari - margosos de les serres de Berrús, i la Fatarella entorn de l’embassament de Riba-roja d'Ebre. Suposen un dels millors representants del paisatge de pinedes de pi blanc del sud de la Depressió Central, en la transició entre el país de la màquia continental i el carrascar. Acull una especial riquesa d'espècies meridionals i continentals típica de la zona. Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) s'enriqueixen a les obagues i fons de vall amb diverses espècies d'afinitat marítima (Viburnum tinus, Arbutus unedo, Ahyllirea latifolia ...). Els àrids i secs erms i de teròfits són freqüents en les praderies seques. La cua de l'embassament de Riba-roja i els torrents propers permeten l'establiment de fragments de vegetació aigualosa, com canyars (Typho-Schoenoplectetum glauci) o salzedes. De la fauna vertebrada destaca la presència de notables espècies de mamífers de boscos mediterranis o de nombroses espècies d'aus que tenen la seva àrea de cria i alimentació dins aquest espai. . La fauna invertebrada, sense aconseguir valors rellevants, presenta algunes espècies singulars com el mol•lusc Margaritifera auricularia, molt rar a Catalunya.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
250208
Almatret
952.51 ha
430568
la Fatarella
1184.17 ha
431107
la Pobla de Massaluca
1627.11 ha
431251
Riba-roja d'Ebre
3042.44 ha
431750
Vilalba dels Arcs
651.19 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ALT
Tossals d'Almatret
RRJ
Riba-roja

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) segura
0 ha
0
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
9,93 ha
0,13
0,17
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
8,73 ha
0,12
0,03
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
18,83 ha
0,25
0,11
6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae) pendent confirmació
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) pendent confirmació
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
9540 Pinedes mediterrànies segura
2068,34 ha
27,68
0,76

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
1355 Lutra lutra
31,28 km
0,91

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
7329,26 ha
0,27
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540