ES5140014-Massís de Bonastre

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 2680,29 ha
Superfície LIC:
2.680,29 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.680,29 ha
Superfície en la regió:
2.680,29 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Massís de Bonastre és una zona d'especial importància geoestructural, que configura en certa mesura, la fisiografia de la zona central del marge català, en separar la depressió Vallès-Penedès del Camp de Tarragona. Per la seva litologia predominantment calcària-dolomítica, es desenvolupen extensos carsts de gran interès geo i bioespeleològic, prehistòric i hidrològic. És una extensa zona de muntanya amb domini de les zones forestals combinades amb algunes extensions de cultius que formen un paisatge en mosaic de gran interès i que acull una notable diversitat ecològica amb elements de gran valor. Les comunitats vegetals dominants entren dins el domini del màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum), amb algunes zones amb fragments d’alzinar (Viburn tini-Quercetum ilicis) i en alguns cursos fluvials se’n desenvolupen boscos de ribera bastant ben conservats. Presenta elevada diversitat d'avifauna, cal fer una menció especial a la nidificació de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). Entre els rèptils és relativament freqüent la serp de ferradura (Coluber hippocrepis). Entre els mamífers cal esmentar la presència de l’eriçó fosc (Atelerix algirus), la llebre europea (Lepus europaeus), el senglar (Sus scrofa) i diversos carnívors típics d’ambients mediterranis. Menció especial mereixen els quiròpters, amb poblacions destacables d’espècies cavernícoles en avencs i coves.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430022
Albinyana
874.83 ha
430287
la Bisbal del Penedès
91.64 ha
430304
Bonastre
888.61 ha
430799
Masllorenç
0.05 ha
431310
Roda de Barà
330.19 ha
431634
el Vendrell
494.98 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
BON
Massís de Bonastre

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
853,74 ha
31,85
3,36
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
237,12 ha
8,85
1,33
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
8,02 ha
0,3
0,04
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
5,12 ha
0,19
0,08
9540 Pinedes mediterrànies segura
308,23 ha
11,5
0,11

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1302 Rhinolophus mehelyi
1 nº UTM10
50
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1 colònies rellevants
0,1
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2680,29 ha
0,1
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies rellevants
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
1 colònies no rellevants
2,47
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1324 Myotis myotis
2680,29 ha
0,22

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
3,03
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Rhinolophus ferrumequinum
  Rhinolophus hipposideros
  Rhinolophus mehelyi
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540