ES5140017-Serra de Montsant-Pas de l'Ase

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 19531,53 ha
Superfície LIC:
19.531,53 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
19.531,53 ha
Superfície en la regió:
19.531,53 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La serra de Montsant constitueix una unitat orogràfica aïllada de les muntanyes de Prades, de les quals se separa per la fossa d'Ulldemolins-Cornudella i la vall del riu Montsant. El Pas de l’Ase se situa en les immediacions de la serra del Montsant, en el seu vessant sud-oest. Conjunt format per una gran massa de conglomerats que alterna amb faixes argiloses i gresos amb espectaculars formacions geomorfològiques (tallats, congostos, barrancs ...) i una forta heterogeneïtat en el relleu. El paisatge vegetal és un conjunt clarament definit per vegetació mediterrània - alzinars, carrascars i pinedes de pi blanc-, amb una certa influència submediterrània i euro-siberiana - rouredes de roure de fulla petita, pinedes de pi roig i pi silvestre .... D'altra banda l'espai conserva intactes unes de les poques comunitats de predadors de la Catalunya meridional, amb una gran diversitat de espècies de la fauna vertebrada i invertebrada. Constitueix juntament amb els ports de Tortosa, el reducte faunístic de més importància de totes les comarques meridionals. Presència d'espècies vegetals i animals com: Ononis ornithopodiodes, Verbascum virgatum ssp. vigatum, Narduroides salzmannii, Steropleurus panteli, Aquila fasciata, Arvicola sapidus,...

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251180
Juncosa
59.89 ha
251706
Bellaguarda
0.33 ha
430192
Ascó
1092.59 ha
430271
la Bisbal de Falset
57.82 ha
430350
Cabacés
2020.78 ha
430496
Cornudella de Montsant
463.8 ha
430580
la Figuera
1639.87 ha
430653
Garcia
2572.68 ha
430691
Gratallops
14.03 ha
430727
el Lloar
531.35 ha
430751
Margalef
2591.24 ha
430859
el Molar
850.33 ha
430960
la Morera de Montsant
4049.88 ha
431129
Poboleda
352.09 ha
431520
la Torre de l'Espanyol
220.38 ha
431541
Torroja del Priorat
466.13 ha
431573
Ulldemolins
1670.55 ha
431732
la Vilella Alta
318.93 ha
431747
la Vilella Baixa
493.62 ha
431779
Vinebre
65.24 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MST
Serra del Montsant
PSA
Pas de l'Ase

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural del Montsant

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
11,88 ha
0,06
0,16
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
1 localitats
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
1 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
73,36 ha
0,38
0,73
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
0,02 ha
0
0
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
510,78 ha
2,62
2,87
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
16,64 ha
0,09
4,83
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
741,81 ha
3,8
4,06
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0,84 ha
0
0,02
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
114,43 ha
0,59
0,5
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
47,23 ha
0,24
0,71
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
4,83 ha
0,02
1,01
9340 Alzinars i carrascars segura
1156,76 ha
5,92
0,53
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
921,91 ha
4,72
1,79
9540 Pinedes mediterrànies segura
4485,77 ha
22,97
1,64
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
3 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1092 Austropotamobius pallipes
36,19 km
3,66
1126 Chondrostoma toxostoma
8 nº UTM10
8,08
1217 Testudo hermanni
150,69 ha
0,62
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
2 colònies no rellevants
0,89
1303 Rhinolophus hipposideros
1 colònies rellevants
0,89
1303 Rhinolophus hipposideros
12267,04 ha
0,89
1304 Rhinolophus ferrumequinum
19531,53 ha
0,73
1305 Rhinolophus euryale
6610,92 ha
0,65
1308 Barbastella barbastellus
2204,4 ha
0,53
1316 Myotis capaccinii
4623,53 ha
5,45
1321 Myotis emarginatus
11549,24 ha
1,03
1324 Myotis myotis
15285,75 ha
1,28
1355 Lutra lutra
9,63 km
0,28

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  6420
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  3290
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3290
Vigilància
  - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus Testudo hermanni
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3290
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones Testudo hermanni
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 3290
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
  6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  6420
  3290
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Myotis capaccinii
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie Testudo hermanni
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal Testudo hermanni
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  6420
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Testudo hermanni
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals Testudo hermanni
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*