ES5140020-Grapissar de Masia Blanca

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 440,58 ha
Superfície LIC:
440,58 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
440,58 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Grapissar de Masia Blanca és un espai marítim situat entre Coma-ruga (el Vendrell) i el Roc de Sant Gaietà (Roda de Barà). El bioma submergit és el típic de platja de sorra amb un suau pendent. La fisiografia i la comunitat florística que protegeix és representativa, a grans trets, de més de la meitat del litoral català. El fet que estigui a pocs metres de la platja i que els seus fons sorrencs alberguen gran varietat d’organismes vegetals i animals en aigües poc profundes, fa que aquest lloc sigui especialment atractiu. Està constituïts per un percentatge elevat de zona rocosa i àrees de praderies de plantes marines com Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa. Aquests fons rocosos es troben en estructures perpendiculars a la línia de costa i s'estenen entre els 4 i els 11 metres de profunditat. Estan recoberts d'algues marrons i verds, constituint un substrat d'una rica comunitat animal d’equinoderms, cucs poliquets, gorgònies i briozous. Aquestes comunitats biològiques tenen una elevada biodiversitat, és a dir, que es caracteritzen per l'elevat nombre d'espècies. Pel que fa als peixos lligats a aquests fons destaquen els neros, congres, agulles, molls, serrans i escorpènids. Igualment abunden els cefalòpodes com el pop i la sípia. Entre les poblacions de peixos que es desplacen a mitja aigua destaquen el sard, la daurada i la sardina. La reserva marina és una zona rica en fauna i flora i zona preferent de cria i alevinatge que permetrà la repoblació de zones adjacents, cosa que beneficiarà sens dubte, les pesqueries artesanals de la zona.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
431634
el Vendrell
0.79 ha

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
0,37 km
0,04

Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
Control d'espècies exòtiques
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*