ES5140023-Secans del Montsià

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de plana agrícola
Àmbit:
terrestre 2116,23 ha
Superfície LIC:
2.116,23 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.116,23 ha
Superfície en la regió:
2.116,23 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Els secans de Montsià és un espai molt interessant a Catalunya, situat entre el pla de la Galera i el peu de la serra de Godall. Presenta un paisatge plenament mediterrani, que combina cultius molt interessants d’olivera, vegetació natural i elements de fauna molt destacats. La geologia d’aquesta zona és dominada per la roca calcària carstificada. La vegetació està constituïda per un paisatge agrícola tradicional, barrejat amb comunitats de garriga. Dins de l’espai proposat es troba una de les majors concentracions d’oliveres mil•lenàries del país, amb exemplars de prop de 2500 anys d’edat. Aquest espai conté la població més important d’esparver cendrós (Circus pygargus), que cria en vegetació natural a Catalunya. A més a més aquesta àrea, dominada per l’olivera a Catalunya és molt destacada com a àrea d’hivernada per nombroses espècies d’ocells, com ara el tord (Turdus philomelos), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), o el pit-roig (Erithacus rubecula). Pel que fa als mamífers cal destacar l’abundància de la llebre ibèrica (Lepus granatensis), i la fauna herpetològica té elements també abundants, com la serp blanca (Elaphe scalaris).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430445
la Sénia
498.08 ha
430688
Godall
105.83 ha
430770
Mas de Barberans
1.17 ha
431567
Ulldecona
1511.15 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SMO
Secans del Montsià

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
345,24 ha
16,31
1,36
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
14,13 ha
0,67
0,08

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2116,24 ha
0,08
1305 Rhinolophus euryale
125,23 ha
0,01
1307 Myotis blythii
1828,66 ha
0,31
1321 Myotis emarginatus
14,8 ha
0
1324 Myotis myotis
2116,24 ha
0,18
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330