Marsilea strigosa (Marsilea strigosa)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta herbàcia perenne amb el rizoma prim de vegades ramificat i pubescen als nusos. Fulles fasciculars amb pecíols de 2,5-10 cm, glabres. Foliols de 2-30x2-25 mm oblongo-obovats, glabrescents, enters o irregularment crenats a l'àpex. Viu en depressions del terreny que s'inunden temporalment sobre substrat sorrenc de naturaleza silícica. Conviu amb Isoetes i Crassula vaillantii.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
MED
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
Ocupen una superfície de menys de 2 ha. No es disposa de dades quantitatives sobre el nombre d'individus, ja que experimenta grans fluctuacions poblacionals segons les pluges anuals.

Distribució
A Catalunya es coneix només en tres conjunts de basses del piemont de la serra de l'Albera (Alt Empordà).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
122,86 ha
15,77
46,55
46,55
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció del microhàbitat de l'espècie
A02.01
Intensificació agrícola - A causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Sáez et al. (2010)
A04.03
Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Ajuda a la proliferació de plantes més gans que poden desplaçar aquesta i altres espècies petites d'ecologia similar.
A07
Abús de pesticides i plaguicides agrícoles i forestals.
Sáez et al. (2010)
D01.01
Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Obertura de noves pistes o ampliació de les pistes actuals, molt properes a les localitats de l'espècie.
DMAH (2008b)
E04.02
Construccions militars i edificis en el paisatge
AMNG (2013)
G01.03.02
Circulació de vehicles
AMNG (2013)
G05.01
Trepig, sobrefreqüentació - Augment de la presència humana i del trepig d'animals o de vehicles.
Sáez et al. (2010)
J02
Canvis induïts en les condicions hidràuliques - Ajuda a la proliferació de plantes helòfites competidores.
Sáez et al. (2010)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials - Realització d'obres de drenatge en l'entorn, o captació d'aigua.
DMAH (2008b)
K01.02
Colmatació - Abocament de terres a les petites depressions de inundació temporal.
DMAH (2008b)
K02.03
Eutrofització per augment de la contaminació de les aigües.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
L'espècie no fou retrobada a l'estany de la Gutina ni als del Serrat de les Garrigues el 2010; tot i que fou detectada en una nova bassa el 2011. (AMNG, 2013)
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
Extensió p.:264/ Real:20 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Assegurar la connectivitat entre poblacions
-
Crear figures de protecció per les superfícies actuals i potencials d'aquest hàbitat que estan fora dels espais LIC's

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
Accions de conservació ex-situ
P - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
- Control del pas de vehicles en les zones amb presència de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Acords amb els titulars dels terrenys ocupats per l'espècie per la seva preservació
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (m2)
Unitats:
m2
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: