1130-Estuaris

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Sistemes costaners parcialment aïllats del mar obert sotmesos a una enorme influència de l’aigua dolça, la qual determina el processos geomorfològics i biòlogics que hi tenen lloc. L’aportació extraordinària de sediments per les arribades d’aigua dolça juntament amb un baix hidrodinamisme causen la deposició de sediments fins que, sovint, formen extenses planes poc profundes de sorra i fang

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
13.22* Sorres fangoses deltaiques, infralitorals MED
13.21* Sorres fangoses deltaiques, mediolitorals MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Litoral dels territoris ruscínic i catalanídic, en zones deltaiques i llacunes litorals
Font: CSIC (2013)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
85,62 km
1556
0,06+-0,07
94,09
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
80,56 km
27,96
94,09
94,09

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

13.21* 13
13.22* 11

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
C01.01.02 Extracció d'àrids de platja
D03.01 Zones portuàries
D03.02 Rutes de navegació - Modificació de la circulació de l'aigua i deposisció de sediments.
E03.03 Eliminació de residus inerts - Canalització de salmorres procedent de desalinitzadores o de mineria.
F01 Aqüicultura
F02 Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01.02 Ocupació de terres guanyant-les al mar, estuaris o marismes
J02.05 Modificació de la circulació de l'aigua i deposició de sediments.
J02.12 Infraestructures que alteren la dinàmica intermareal (dics, platges artficials,…)
M01.07 Canvis en el nivell del mar

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
86 km
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que l'índex BC de macroinvertebrats bentònics sigui superior a 2
-
Aconseguir que la densitat de clorofil·la sigui superior a 10 mg/m3

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges.
P - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació de la vegetació de ribera existent, per millorar la capacitat de depuració de l'ecosistema i eliminar així l'excès de matèria orgànica i nutrients.
P - Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació.
- Restauració dels aiguamolls circumdants, per la recuperació de la diversitat ecològica i la millora la qualitat de l'aigua de l'hàbitat.
- Restauració del règim mareal.
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de les granges d'aqüicultura i la seva localització per evitar afectació a l'hàbitat. S'aconsella una distància mínima de 800m.
P - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat.
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, les seves tendències evolutives i la relació amb altres masses d'aigua (subterrànies o superficials).
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Coeficient biòtic (CB) de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
BC<2
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Índex de vegetació d'estuaris (IVE)
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable:<10
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i tòxiques del fitoplàcton
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció tenint en compte el límit màxim i mínim de la marea
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: