1170-Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Substrats rocosos i concrecions biogèniques submarines o exposades durant la marea baixa. Es limiten a les zones sublitorals però es poden estendre a la zona litoral. Aquests esculls en general, dónen suport a les comunitats bentòniques d'algues i a gran varietat d'animals, incloses les incrustacions i concrecions coral·lígenes.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
11.24 Fons marins sublitorals rocosos MED
11.251 Coral·ligen de la zona circalitoral de la Mediterrània MED
11.252 Tenasses de Lithophyllum lichenoides, de la zona mesolitoral de la Mediterrània MED
11.253 Bancs marins formats per gastròpodes o poliquets, infralitorals MED
11.254 Muscleres (comunitats de Mytilus galloprovincialis) de la Mediterrània MED
11.2411* Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge, amb Cystoseira MED
11.2412* Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i ben il·luminats MED
11.2413* Fons infralitorals rocosos, calms, amb algues fucals MED
11.2414* Fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals MED
11.2415* 11.2417* 11.2420* 11.2422* 11.2418* 11.2411* 11.2421* 11.2414* 11.2423* 11.2416* 11.2419* 11.2412* 11.2511* 11.2512* Fons infralitorals rocosos, calms i mitjanament il·luminats, amb algues fucals MED
11.2416* Fons infralitorals rocosos, calms i mitjanament il·luminats, sense algues fucals MED
11.2417* Fons infralitorals rocosos, afectats per corrents i mitjanament il·luminats MED
11.2418* Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i poc il·luminats MED
11.2419* Fons infralitorals rocosos, calms i poc il·luminats MED
11.2420* Fons circalitorals rocosos, amb Cystoseira MED
11.2421* Fons circalitorals rocosos no concrecionats, dominats per algues sense Cystoseira MED
11.2422* Fons circalitorals rocosos no concrecionats, colonitzats sobretot per animals MED
11.2423* Fons rocosos de mar enfora, amb animals suspensívors MED
11.2511* Coral·ligen sense gorgònies, circalitoral MED
11.2512* Coral·ligen amb gorgònies, circalitoral MED
11.212* Fons de corall profunds MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A la plataforma mediterrània els fons rocosos presenten una distribució molt irregular. Aquest hàbitat ocupa, normalment, petites extensions al llarg de la costa catalana.
Font: CEAB (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
855,3 km
24983
0,03+-0,05
53,35
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0,06 km
0,01
0,01
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
0,54 km
0,06
0,06
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
1,22 km
0,14
0,14
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
11,1 km
0,74
1,3
1,3
ES5110017 - Costes del Maresme segura
ES5110020 - Costes del Garraf segura
ES5120007 - Cap de Creus segura
191,65 km
22,41
22,41
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
73,56 km
8,6
8,6
ES5120014 - L'Albera segura
41,28 km
4,83
4,83
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
82,34 km
9,63
9,63
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
38,67 km
4,52
4,52
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
10,17 km
1,19
1,19
ES5140004 - Sèquia Major segura
1,01 km
0,12
0,12
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
4,37 km
0,51
0,51
ES5140020 - Grapissar de Masia Blanca segura
0,37 km
0,04
0,04

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

11.2411* 17
11.2412* 10
11.2413* 22
11.2414* 15
11.2416* 14
11.2417* 15
11.2418* 16
11.2419* 14
11.2420* 20
11.2421* 15
11.2422* 19
11.2423* 19
11.2511* 18
11.2512* 20

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D03.02 Rutes de navegació - Fondeig lliure que malmet el fons.
E01 Noves edificacions i vivendes a la costa.
F01 Aqüicultura
F02.02.02 Pesca d'arrossegament.
F02.03 Pesca esportiva.
G01 Submarinisme.
G01.01 Esports nàutics
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació del mar per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
I01 Algues invasores.
J02.05.01 Alteració en el flux d'aigua (marees i corrents marines) - Modificació de la circulació de l'aigua i deposisció de sediments.
J02.12 Dics, murs de contenció, platges artificials (general)
M01 Canvis en les condicions abiòtiques - Canvis en el nivell del mar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
855 km
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que les espècies característiques de la comunitat representin >80% de les espècies presents a l'hàbitat
-
Aconseguir que les comunitats biogèniques representin més del 80% de la cobertura

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments.
- Regulació de la localització dels emissaris de salmorres i d'aigües de refrigeració - procedents de processos industrials - respecte la localització de l'hàbitat.
P - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits)
P - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Restauració del règim mareal.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Instal·lació de zones de fondeig ecològic.
Aprofitament sostenible Pesquer
P - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat.
- Regulació de les granges d'aqüicultura i la seva localització per evitar afectació a l'hàbitat. S'aconsella una distància mínima de 800m.
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Templado et al. (2009)
Indicador:
Diversitat de comunitats
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Transsectes bucejant
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Quinquennal
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Templado et al. (2009)
Indicador:
Cobertura de les comunitats biogèniques característiques
Unitats:
% de cobertura
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Quinquennal
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >80% de la cobertura potencial
 
Tipus d'Indicador:
Representativitat
Font:
Templado et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i de fitoplàcton tòxiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Transsectes i parcel·les fotografiades
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >80% de les espècies representatives
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Templado et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció tenint en compte les parts submergides
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia submarina
Àmbit:
General
Temporalitat:
Quinquennal
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Faborable: sup. Igual o augmentant.