1410-Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats, herbassars i jonqueres poc o molt densos, de mida variable, dominats per espècies perennes, junciformes i graminoides, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs períodes d’inundació del sòl. Tenen una composició diversa segons el grau de salinitat, la textura del sòl i la durada del període d’inundació. En general, són més riques com menys llargament inundat i menys salí és el terreny.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.51 Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les contrades interiors MED
15.52 Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi... de sòls salabrosos humits MED
15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits MED
15.54 Prats amb Aeluropus littoralis... de depressions humides, salines, de les terres interiors àrides MED
15.55 Prats amb Puccinellia festuciformis i Aeluropus littoralis, de maresmes i sòls humits, salins, del litoral MED
15.571 MED
15.58 Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits MED
15.572 MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
15d Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les contrades interiors

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Zones litorals dels territoris ruscínic (aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà) i catalanídic (deltes del Llobregat i de l’Ebre) i zones del sicòric (Segrià).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
613,51 ha
113
5,43+-11,65
0,02
90,25
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
278,19 ha
2,57
45,34
45,34
2,66
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
174,09 ha
0,36
28,38
28,38
1,66
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
57,39 ha
6,22
9,35
9,35
0,55
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
2,02 ha
0,01
0,33
0,33
0,02
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
36,2 ha
0,57
5,9
5,9
0,35
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130017 - Basses de Sucs i Alcarràs segura
1,36 ha
6,42
0,22
0,22
0,01
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
0,66 ha
0,02
0,11
0,11
0,01
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
1,45 ha
0,03
0,24
0,24
0,01
ES5140004 - Sèquia Major segura
0,49 ha
1,02
0,08
0,08
0
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
1,84 ha
0,17
0,3
0,3
0,02

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.51 15 3
15.52 15 4
15.53 15 3
15.54 14 4
15.55 13 3
15.58 15 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura
A09 Regadiu
C01.03 Extracció de torba
E01 Noves edificacions i vivendes.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G01.03.01 Vehicles motoritzats (quads, motos, 4x4).
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
K02.02 Ruderalització deguda a les colònies d'ocells.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar fins a 710 ha l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
710 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140004 Sèquia Major
ES5140007 Costes del Tarragonès

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Promoció de l'ús sostenible del regadiu.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW, S i de Pielou
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat (Juncus sp., Limonium sp.)
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: