1430-Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Vegetació formada sobretot per matolls i mates adaptats a sòls secs i un xic salins, sobretot nanofaneròfits i camèfits, amb diverses plantes anuals acompanyants. Inclou des de matollars tancats, dominats pel siscall o per salats diversos, fins a herbassars emmatats.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.721 Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata), salat blanc (Atriplex halimus)... halonitròfils, de sòls àrids de les contrades interiors MED
15.7231* Matollars de salat (Suaeda fruticosa), de sòls nitrificats, molt salins, del litoral MED
15.7232* Matollars de siscall (Salsola vermiculata) i salat blanc (Atriplex halimus), halonitròfils, d'ambients molt secs del litoral MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
15e Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), salat blanc (Atriplex halimus),... halonitròfils, de sòls àrids

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Àmpliament distribuït pel territori sicòric i més localment pel ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6375,21 ha
494
12,91+-55,46
0,24
13,11
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
0,67 ha
0
0,01
0,01
0
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
2,82 ha
0,31
0,04
0,04
0
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
5,5 ha
0,09
0,09
0,09
0,01
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
0,36 ha
0,05
0,01
0,01
0
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
1,94 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
2,89 ha
0,01
0,05
0,05
0
ES5130017 - Basses de Sucs i Alcarràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
1,04 ha
0,66
0,02
0,02
0
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
97,75 ha
1,09
1,53
1,53
0,16
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
16,46 ha
0,47
0,26
0,26
0,03
ES5130035 - Plans de la Unilla segura
3,46 ha
0,35
0,05
0,05
0,01
ES5130036 - Plans de Sió segura
16,09 ha
0,31
0,25
0,25
0,03
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
464,46 ha
12,23
7,29
7,29
0,77
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés segura
222,32 ha
3,46
3,49
3,49
0,37
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
0,15 ha
0,01
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.721 14 3
15.7231* 12 3
15.7232* 13 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A02.01 Intensificació agrícola - Nous regadius i concentració parcel·lària.
A04 Pasturatge
E01 Noves edificacions i vivendes.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Vigo et al. (2006)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
6375 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130016 Valls del Sió-Llobregós
ES5130018 Estany d'Ivars - Vilasana
ES5130021 Secans de la Noguera
ES5130025 Bellmunt-Almenara
ES5130035 Plans de la Unilla
ES5130036 Plans de Sió
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140003 Ribera de l'Algars

Gestió preventiva
P - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat.
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una àrea mínima de cada una de les comunitats de l'hàbitat, especialment d'aquelles que presentin espècies rares o catalogades.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Promoció de l'ús sostenible del regadiu.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Mota et al. (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Mota et al. (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW, S i de Pielou
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. d'espècies característiques de la comunitat i rares (Salsola sp. Atriplex sp., etc).
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Mota et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies reproductores
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >5 indiv.
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Mota et al. (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha i % de cobertura de l'hàbitat
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: