1520*-Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Brolles, timonedes i pradells terofítics, generalment poc densos, on hi predominen espècies adaptades a la presència de guix (sulfat càlcic) al sòl. Solen comprendre un estrat arbustiu i un d'herbaci, de recobriment variable, als quals s'hi afegeix, de vegades, una coberta important de líquens terrícoles.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
34.5133 Pradells d’anuals amb Campanula fastigiata, dels terrenys guixencs, llimosos, ibèrics MED
15.921 Brolles amb dominància de trincola (Gypsophila hispanica), de sòls guixencs, de les contrades interiors MED
15.922 Timonedes amb Helianthemum squamatum, de terraprims i sòls compactes, guixencs, sovint amb crosta de guix superficial MED
15.923 Brolles de ruac (Ononis tridentata), de sòls argilosos guixencs MED
15.924* Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls guixencs pulverulents, de les contrades interiors MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
15f Brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola (Gypsophila hispanica), ... dels sòls guixencs, sobretot a les contrades interiors

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris sicòric, auso-segàrric, catalanídic central i meridional i Prepirineus meridionals centrals.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
7200,04 ha
453
15,89+-27,38
0,27
47,95
99,75
17 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
4,77 ha
0,01
0,07
0,07
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
2,79 ha
0,13
0,04
0,04
0
ES5110023 - Riera de Clariana segura
84,84 ha
18,31
1,18
1,18
0,06
ES5130003 - Alt Pallars segura
18,51 ha
0,02
0,26
0,26
0,01
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
78,64 ha
0,78
1,09
1,09
0,05
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0,4 ha
0
0,01
0,01
0
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
1936,42 ha
7,28
26,89
26,83
1,32
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
1069,25 ha
11,98
14,85
14,81
0,73
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
172,04 ha
4,96
2,39
2,38
0,12
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
6,31 ha
0,17
0,09
0,09
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
59,31 ha
0,91
0,82
0,82
0,04
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
4,98 ha
0,23
0,07
0,07
0
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
2,23 ha
0,01
0,03
0,03
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
11,88 ha
0,06
0,16
0,16
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Catalunya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.921 16 3
15.922 16 3
15.923 15 3
15.924* 16 3
34.5133 18 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.01 La sobrepastura, principalment de bestiar oví, pot ocasionar un deteriorament del hàbitat a causa de la degradació de l’estructura, la reducció de peus reproductors i l’erosió del sòl.
B01.01 Aforestacions. Augment de la massa forestal (pinedes i rouredes).
E01 Noves edificacions i vivendes.
J01.01 Cremes actives per millora de pastures.
K01.01 Erosió
L09 Grans incendis forestals.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
7200 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir que les espècies característiques o endèmiques de la comunitat representin >10% de les espècies presents a l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5110022 Capçaleres del Foix
ES5110023 Riera de Clariana
ES5130003 Alt Pallars
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130016 Valls del Sió-Llobregós
ES5130021 Secans de la Noguera
ES5130025 Bellmunt-Almenara
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana
ES5140003 Ribera de l'Algars
ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase

Gestió preventiva
P - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les explotacions de guixos en àrees amb presència de l'hàbitat. Només es pot admetre en cas que l'explotació sigui subterrània i es demostri la no afectació a l'hàbitat.
P - L'administració competent considerarà com a ús incompatible les rompudes en àrees amb presència important de l'hàbitat.
P - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat.
Delimitació
- Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
- Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
- Manteniment dels murs de pedra seca.
- Aplicació de mesures físiques per minimitzar el risc d'erosió.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
Regulació de l'ús públic
- Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Escudero (2009)
Indicador:
Abundància de plantes gipsòfiles d'interès
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Escudero (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Escudero (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per líquens
Unitats:
ha
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats