2120-Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Dunes que porten al seu crestall una formació herbàcia alta i densa, dominada pel borró (gramínia proveïda d’un dens sistema radicular cespitós), acompanyat d’altres diverses plantes com petites mates prostrades.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.2122 Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila arenaria), de les platges arenoses MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
50,41 ha
23
2,19+-3,58
0
92,94
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
3,39 ha
0,03
6,72
6,72
0,64
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
25,63 ha
0,05
50,84
50,84
4,81
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
5,82 ha
0,63
11,55
11,55
1,09
ES5120007 - Cap de Creus segura
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
10,01 ha
0,16
19,86
19,86
1,88
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
2 ha
0,18
3,97
3,97
0,38

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.2122 13 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes
E01 Zones urbanes, assentaments urbans - Noves edificacions i vivendes a la costa.
E06 Aparcaments.
G01 Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Carpobrotus edulis
J02.10 Neteja de platges amb maquinària.
J02.12 Dics i murs de contenció. Artificialització de les platges.
K01.01 Erosió - marina a causa de regressions de la línia litoral

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
53 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Aconseguir que l'amplada de la platja seca sigui superior als 50 m

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5140007 Costes del Tarragonès

Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
- Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures.
P - Minimització del risc d'erosió.
P - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i rares
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig de persones, ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció i cartografia GPS
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Dimensions de la platja (amplada i llargada)
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >50 m de platja seca
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Superfície de plantes pioneres
Unitats:
nre. individus/m2
Metodologia:
parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: