2190-Depressions humides interdunars

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Es tracta de comunitats denses dominades per gramínies altes o per plantes junciformes que viuen en depressions humides dins de sistemes dunars. Hàbitat extremadament ric en espècies i especialitzat, molt condicionats pel descens del nivell freàtic.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.34 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les interdunes litorals MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Petits enclavaments del litoral dels territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
10,2 ha
7
1,46+-1,44
0
0,39
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0 ha
0
0
0
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
0,04 ha
0
0,39
0,39
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.34 14 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes
E01 Zones urbanes, assentaments urbans - Noves edificacions i vivendes a la costa.
E06 Altres tipus d'actuacions urbanes, industrials i similars - Aparcaments.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure - Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Alteracions en la dinàmica i flux de l'aigua superficial o subterrània.
J02.06 Extracció d'aigua per rec.
J02.10 Neteja de platges amb maquinària.
J02.12 Dics i murs de contenció. Artificialització de les platges.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
11 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Aconseguir que la variació del nivell d'aigua sigui igual o inferior a la mitjana del registre històric (25 anys)

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
- Minimització del risc d'erosió.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig de persones, ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia (2009)
Indicador:
Variació del nivell d'aigua
Unitats:
metres
Metodologia:
Mostres (pieòmetres)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable=variació mitjana igual a la del registre històric