2240-Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Comunitats vegetals anuals de desenvolupament primaveral efímer amb plantes pròpies dels sorrals litorals acompanyades d'orquídies i espècies pertanyents als llistonars. Colonitzen els claps i depressions existents entre conjunts de dunes fixes o semifixes. Normalment es desenvolupen sobre sorres que provenen de l'erosió de materials bàsics, sovint calcaris.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.229 Llistonars (prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb teròfits, colonitzadors d'arenys marítims MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Delta del Llobregat (territori catalanídic central).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
0 ha
1
0+-
0

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
0 ha
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.229 16 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Horticultura i cultiu d'arbres fruiters.
C01.01 Extracció d'arena i grava
E01 Noves edificacions i vivendes.
E06 Aparcaments.
G01 Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Carpobrotus edulis
J02.12 Restauració de platges.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1 localitats
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000146 Delta del Llobregat

Gestió preventiva
- Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges.
Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures.
- Minimització del risc d'erosió.
- Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Granulometria i composició sòl
Unitats:
Índex
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: