2270*-Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pinedes seminaturals que ocupen dunes residuals del litoral marítim. Sota l’estrat arbori de pins, els estrats arbustiu i herbaci poden ser molt diversos, tant en grau de desenvolupament com en composició.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.2982* + 16.2983* Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
16c Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Àrees del litoral dels territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1468,6 ha
36
40,79+-131,46
0,05
61,1
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
77,53 ha
8,4
5,28
5,28
0,47
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
29,28 ha
2,4
1,99
1,99
0,18
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
384,65 ha
11,54
26,19
26,19
2,31
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
405,89 ha
6,38
27,64
27,64
2,44

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.2982* + 16.2983* 15 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D01 Noves vies de comunicació que modifiquen l'ecosistema.
E01 Noves edificacions i vivendes a la costa.
E01.01 Passeigs marítims.
E06 Aparcaments.
F04.02 Recol·lecció de pinyons.
G01 Activitat de bany en platges.
G02.04 Circulació de vehicles.
G02.08 Càmping i caravanes
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
K01.01 Erosió

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1469 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbòria per sobre el 70% de la superfície ocupada per l'hàbitat al LIC
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120011 Riberes del Baix Ter
ES5120015 Litoral del Baix Empordà
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter

Gestió preventiva
P - Limitació i control de l'extracció d'àrids en àrees amb presència de l'hàbitat.
- Regulació de la recollida de pinyons.
Delimitació
- Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Minimització del risc d'erosió.
- Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ruíz-Aalvaro-Urja (2009)
Indicador:
Granulometria i composició sòl
Unitats:
Índex
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i cobertura (%)
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ruíz-Aalvaro-Urja (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: