3120-Aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades, amb Isoetes spp., en terrenys generalment arenosos del Mediterrani occidental

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Llacunes i estanys que contenen pradells de port baix en què dominen geòfits i plantes anuals de desenvolupament hivernal i primaveral. Ocasionalment poden tenir l’aspecte d’una gespa densa on domina Isoetes setacea.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.3412 Pradells d'isòets (Isoetes setaceum, I. velatum), de basses fluctuants de terra baixa, al territori ruscínic MED
22.11 Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori ruscínic (basses de l'Albera).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1,84 ha
7
0,26+-0,22
0
100
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
1,84 ha
0,24
100
100

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.11 14 3
22.3412 16 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
E01 Noves edificacions i vivendes.
F02 Introducció d'espècies de peixos i crancs exótics que en modifiquen i desajusten el poblament faunístic.
F02.03 Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
K02.02 Acumulació de matèria orgànica - Nitrificació per acumulació de matèria orgànica (excrements).
K02.03 Eutrofització (natural)
K02.04 Acidificació (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
2 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que el nombre de plantes característiques o endèmiques respecte les d'àmplia distribució estiguin en una relació superior a 40:60 de mitjana

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120009 Basses de l'Albera

Gestió preventiva
P - Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema.
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..).
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'algues
Unitats:
Índex de ITP (tròfic plantònic) o altres
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Cobertura de helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Coeficient biòtic (CB) de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM o ECOEM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: