3130-Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanys i basses permanents, d’origen i fondària diversos; també alguns embassaments. De vegades s’hi donen episodis de gran desenvolupament de fitoplàncton. També s'hi troben poblaments d’hidròfits de pocs centímetres d’alçària, ben diferents uns dels altres i que a casa nostra no solen créixer junts. Comprèn des de plantes quasi submergides (cas de l’espiga d’aigua) fins a plantes que arrelen a la vora de l’aigua com petits joncs i altres plantes herbàcies anuals que es desenvolupen a finals de primavera i a l’estiu o, fins i tot, a principi de la tardor.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.12 Aigües dolces estagnants mesotròfiques
22.314 Poblaments de Baldellia ranunculoides, d'aiguamolls torbosos
22.3231 Jonqueroles de Juncus bufonius, de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.3232 Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavescens, C. fuscus), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.3233 Pradells de teròfits amb dominància d'altres plantes (Scirpus setaceus o Juncus capitatus o Juncus pygmaeus o Lythrum spp....), de sòls temporalment inundats de l'estatge montà
22.313 Poblaments de Juncus bulbosus o Potamogeton polygonifolius o Hypericum elodes o Ranunculus flammula, de vores d'aigües somes, àcides

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris ruscínic, olisitànic, catalanídic i Prepirineus.
Font: CTFC (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
5,32 ha
12
0,44+-0,43
0
91,17
100
58 localitats
+-
29,31
71,6

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
6 localitats
7,41
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0 ha
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
1 localitats
1,23
ES5120007 - Cap de Creus segura
2 localitats
2,47
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
4,85 ha
0,62
91,17
91,17
ES5120010 - Les Gavarres absent
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
2 localitats
2,47
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
1 localitats
1,23
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
4 localitats
4,94
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
1 localitats
1,23

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.12 14 3
22.313 14 3
22.314 14 3
22.3231 12 3
22.3232 12 3
22.3233 14 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A10.01 Destrucció del bosc de ribera i la vegetació aquàtica de les lleres.
E01 Construcció d'equipaments que pot comportar contaminació i disminució del cabal de les aigües.
F02.03 Introducció d'espècies exòtiques de peixos per pesca esportiva.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.05.05 Instal·lacions hidroelèctriques.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, canalitzacions, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
K02.03 Eutrofització (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
5 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110001 Massís del Montseny
ES5120009 Basses de l'Albera

Gestió preventiva
- Regulació estricta dels usos en les àrees amb presència de l'hàbitat.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..).
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'algues
Unitats:
Índex de ITP (tròfic plantònic) o altres
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Cobertura d'helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Coeficient biòtic (CB) de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM o ECOEM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: