3150-Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Poblaments de vegetals aquàtics sovint natants (no arrelats al fons), en què dominen els xavos o poblament d’herbes submergides i arrelades al fons d’aigües dolces.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques
22.411 Poblaments natants de llenties d'aigua (Lemna spp.), Azolla caroliniana o Riccia, d'aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques
22.412 Poblaments natants de xavos (Hydrocharis morsus-ranae), d'aigües dolces estagnants, al territori ruscínic
22.414 Poblaments d'Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d'aigües dolces estagnants de terra baixa i de l'estatge montà
22.415 Poblaments natants de Salvinia natans, d'aigües dolces estagnants, eutròfiques, al territori ruscínic
22.421 Comunitats submerses d'espigues d'aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants
22.422 Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localment als territoris sicòric, ruscínic, olositànic i catalanídic.
Font: CTFC (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
97,75 ha
31
3,15+-9,47
0
97,06
71,86
5 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
2,72 ha
0,03
2,78
2
0,05
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
5,56 ha
0,01
5,69
4,09
0,1
ES0000022 - Aigüestortes absent
6,73 ha
0,01
4,95
14,96
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
1,49 ha
0,16
1,52
1,1
0,03
ES5110001 - Massís del Montseny pendent confirmació
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera pendent confirmació
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
49,8 ha
0,2
50,95
36,61
0,94
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
ES5120007 - Cap de Creus pendent confirmació
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
11,1 ha
1,04
11,36
8,16
0,21
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
3,6 ha
0,46
3,68
2,65
0,07
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120011 - Riberes del Baix Ter pendent confirmació
ES5120013 - Massís de les Cadiretes pendent confirmació
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma pendent confirmació
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130003 - Alt Pallars absent
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
19,52 ha
2,57
19,97
14,35
0,37
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
0,47 ha
1,04
0,48
0,9
0,01
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana pendent confirmació
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
0,62 ha
0,02
0,63
0,46
0,01
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní pendent confirmació
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional pendent confirmació
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.13 9 3
22.411 12 3
22.412 14 4
22.414 15 4
22.415 12 3
22.421 13 4
22.422 14 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.01 Pasturatge intensiu - Alteracions de la llera i del flux de l'aigua superficial.
A05 Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) - Nitrificació per acumulació de matèria orgànica (excrements).
A09 Regadiu
F02.03 Introducció d'espècies exòtiques de peixos per pesca esportiva, poden modificar la biocenosi.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
K01.03 Dessecació
K02.03 Eutrofització (natural)
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
98 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que les espècies característiques de la comunitat representin >20% de la superfície de la massa d'aigua

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5120009 Basses de l'Albera
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130019 Estany de Montcortès
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140012 Tossals d'Almatret i Riba-roja

Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat.
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
- Reversió de les obres de drenatge no útils de les zones humides.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Establiment d’acords per evitar la utilització com abeurador dels escosistemes lèntics associats a l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'algues
Unitats:
Índex de ITP (tròfic plantònic) o altres
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Cobertura de helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Coeficient biòtic (CB) de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM o ECOEM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la vora de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència favorable >20%, <10% desfavorable