3250-Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Poblaments herbacis poc densos, dominats per plantes anuals. Solen presentar una elevada diversitat, ja que acullen tant espècies dels prats secs veïns com plantes de conreus i d’ambients ruderals. Als indrets més allunyats del curs fluvial, en comptes de la llonja hi sol dominar el gavó o, si el sòl és llimós, la composta Ambrosia coronopifolia.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
24.225 Comunitats obertes de llonja (Andryala ragousina), cascall marí (Glaucium flavum)... de codolars de rambles i rieres de terra baixa (i de la muntanya mitjana) MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat present en trams baixos i mitjans dels rius de la regió mediterrània.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
126,19 ha
114
1,11+-2,91
0
17,37
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa pendent confirmació
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
1,17 ha
0,38
0,93
0,93
0,03
ES5120014 - L'Albera segura
0,42 ha
0
0,33
0,33
0,01
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0,21 ha
0
0,17
0,17
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0,98 ha
0,01
0,78
0,78
0,02
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca pendent confirmació
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
2,46 ha
0,02
1,95
1,95
0,05
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana pendent confirmació
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
1,02 ha
0,05
0,81
0,81
0,02
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
7,74 ha
0,05
6,13
6,13
0,17
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
7,92 ha
0,02
6,28
6,28
0,17
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140022 - Barranc de Santes Creus segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.225 9 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
C01.01 Extracció d'arena i grava
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
E01.02 Noves edificacions i vivendes.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Preses.
J02.07 Captacions d'aigua subterrània - Sobreexplotació d'aqüífers.
J02.10 Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Neteja amb maquinària pesant dels cursos fluvials.
K04.01 Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
126 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120014 L'Albera
ES5120021 Riu Fluvià
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140003 Ribera de l'Algars
ES5140006 Serres de Cardó - El Boix
ES5140008 Muntanyes de Prades
ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase
ES5140022 Barranc de Santes Creus

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. d'espècies característiques i cobertura
Unitats:
Cobertura (%)
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Estructura del bosc de ribera
Unitats:
Índex QBR
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea
Unitats:
Ha
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Toro et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada del DPH
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: