3260-Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Herbassars subaquàtics, integrats per un nombre reduït de plantes arrelades al fons, amb fulles submergides (a vegades també amb fulles flotants) i sovint molt dividides. En formen part un nombre discret d’hidròfits que poden completar el seu cicle sota l’aigua o bé florir en superfície.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
24.41 Comunitats submerses, amb Myriophyllum alterniflorum, Callitriche spp.... dels rius i rierols d'aigües àcides MED
24.42 Comunitats submerses, amb Potamogeton coloratus (espiga d'aigua), Chara hispida (asprella)... de corrents d'aigua oligotròfics, calcaris MED
24.43 Comunitats submerses, amb Potamogeton densus (espiga d'aigua), Callitriche stagnalis... de corrents d'aigua mesotròfics ALP
24.44 Comunitats submerses, amb Potamogeton nodosus (espiga d'aigua), Zannichellia palustris... de corrents d'aigua eutròfics ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En trams baixos i mitjans dels rius de la regió mediterrània.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
433,66 ha
127
3,41+-12,15
0,02
34,91
95,47
6 localitats
+-
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
0 ha
0
0
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0,6 ha
0,01
0,14
0,13
0,07
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
3 localitats
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
7,52 ha
0,81
1,73
1,66
0,9
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
0,02 ha
0
0
0
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110009 - Riera de Merlès segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110025 - Riu Congost segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120007 - Cap de Creus segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120012 - Les Guilleries segura
0,56 ha
0
0,13
0,12
0,07
ES5120014 - L'Albera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter pendent confirmació
ES5120020 - Riu Llémena segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120021 - Riu Fluvià segura
12,62 ha
1
2,91
2,78
1,51
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120029 - Riu Brugent segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
14,82 ha
6,84
0,63
3,26
0,33
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats pendent confirmació
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
91,7 ha
12,05
21,15
20,19
11
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
1,26 ha
0,01
0,29
0,28
0,15
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
10,22 ha
3,01
2,36
2,25
1,23
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,02 ha
0
0
0
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
3 localitats
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
1,11 ha
0
0,26
0,24
0,13
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
23,01 ha
4,72
5,31
5,07
2,76
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Catalunya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.41 14 3
24.42 14 4
24.43 13 4
24.44 10 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
C01.01 Extracció d'arena i grava
G01.01 Esports nàutics - Alteració del fons del curs fluvial.
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació aquàtica o del substrat.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials - Regadius.
J02.06.06 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
K02.03 Eutrofització (natural)
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
434 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Abundància de diatomees
Unitats:
IPS (CEMAGREF, 1982)
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
2 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de macròfits
Unitats:
SLA y SAP
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de macroinvertebrats aquàtics
Unitats:
Índex IBMWP i BMWPC
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Índex de peixos
Unitats:
Índex IBICAT
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: