3270-Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Dipòsits fluvials constituïts bàsicament per argila amb barreja de llim, arena i matèria orgànica, exposats a inundacions eventuals. S'hi desenvolupen herbassars terofítics densos, de fins a 1,5 m d’alçària. En formen part espècies higròfiles i nitròfiles de cicle vital curt, que es desenvolupen al final de l’estiu o a la tardor, quan el nivell de l’aigua és mínim.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
24.51 Fangars fluvials sense vegetació ALP
24.52 Comunitats de teròfits alts - presseguera borda (Polygonum lapathifolium), moll farinell (Chenopodium glaucum), llapassa borda (Xanthium italicum), Bidens frondosa... -, nitròfiles, de fangars de les vores de rius i embassaments ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ben distribuït pels cursos fluvials de tota la regió mediterrània.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
233,64 ha
214
1,09+-3,86
0,01
41,68
97,34

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
0 ha
0
0
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
1,47 ha
0,01
0,63
0,61
0,11
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0,56 ha
0
0,24
0,23
0,04
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
6,13 ha
0,02
2,62
2,55
0,48
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
13,9 ha
4,11
5,95
5,79
1,08
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110009 - Riera de Merlès segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
1,54 ha
0,01
0,66
0,64
0,12
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
1,21 ha
0,02
0,52
0,5
0,09
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110015 - Sistema prelitoral central pendent confirmació
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
8,16 ha
0,2
3,49
3,4
0,63
ES5110023 - Riera de Clariana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110025 - Riu Congost segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
2,54 ha
0,02
1,09
1,06
0,2
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
3,13 ha
1,02
1,34
1,3
0,24
ES5120010 - Les Gavarres segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
5,79 ha
0,48
2,48
2,41
0,45
ES5120012 - Les Guilleries segura
0,56 ha
0
0,24
0,23
0,04
ES5120014 - L'Albera segura
0,48 ha
0
0,21
0,2
0,04
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
0,09 ha
0
0,04
0,04
0,01
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120020 - Riu Llémena segura
3,35 ha
1,73
1,43
1,4
0,26
ES5120021 - Riu Fluvià segura
24,09 ha
1,91
10,31
10,04
1,87
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120029 - Riu Brugent segura
3,51 ha
5,14
1,5
1,46
0,27
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
0,88 ha
0,12
0,38
0,37
0,07
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
1,18 ha
0,01
0,51
0,49
0,09
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
1,89 ha
0,56
0,81
0,79
0,15
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
0,34 ha
0,07
0,15
0,14
0,03
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
16,57 ha
0,58
7,09
6,9
1,29
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140019 - Riu Gaià segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.51 8 1
24.52 9 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A02.01 Intensificació agrícola - Aforestació i noves plantacions (pollancredes).
C01.01 Extracció d'àrids i argiles.
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.05 Regulació artificial dels cursos d'aigua.
K02.03 Eutrofització (natural)
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera
ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí
ES5110009 Riera de Merlès
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5110018 Valls de l'Anoia
ES5110023 Riera de Clariana
ES5110025 Riu Congost
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa
ES5120005 Riu Llobregat d'Empordà
ES5120010 Les Gavarres
ES5120011 Riberes del Baix Ter
ES5120012 Les Guilleries
ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma
ES5120018 Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc
ES5120020 Riu Llémena
ES5120021 Riu Fluvià
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques
ES5120029 Riu Brugent
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130020 Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140018 El Montmell-Marmellar
ES5140019 Riu Gaià

Gestió preventiva
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Abundància de diatomees
Unitats:
IPS (CEMAGREF, 1982)
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
2 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de macròfits
Unitats:
SLA y SAP
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de macroinvertebrats aquàtics
Unitats:
Índex IBMWP i BMWPC
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Índex de peixos
Unitats:
Índex IBICAT
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
0
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Estructura del bosc de ribera
Unitats:
Índex QBR
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Toro et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada del DPH
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: