3280-Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Dipòsits fluvials amb herbassars graminoides, de fins a mig metre d’alçària, que assoleixen elevats valors de recobriment. Hi són presents espècies higròfiles i alhora nitròfiles que suporten un cert grau de compactació del sòl. Sovint es tracta de gespes clarament dominades per una única espècie, a la qual acompanyen altres de més esporàdiques.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
24.51 Fangars fluvials sense vegetació MED
24.53 Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum... nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En trams baixos i mitjans dels rius de la regió mediterrània.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
75,42 ha
128
0,59+-2,22
0
46,66
99,99

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0,6 ha
0,01
0,8
0,8
0,04
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
1,95 ha
0,03
2,59
2,59
0,12
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
7,18 ha
0,1
9,52
9,52
0,43
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
0,44 ha
0,01
0,58
0,58
0,03
ES5110025 - Riu Congost segura
3,27 ha
0,91
4,34
4,34
0,2
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120012 - Les Guilleries segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120014 - L'Albera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120020 - Riu Llémena segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120021 - Riu Fluvià segura
12,62 ha
1
16,73
16,73
0,76
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120029 - Riu Brugent segura
2,86 ha
4,19
3,79
3,79
0,17
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
5,93 ha
1,75
7,86
7,86
0,36
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
0,34 ha
0,07
0,45
0,45
0,02
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140019 - Riu Gaià segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

24.51 8 1
24.53 9 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A02.01 Intensificació agrícola - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04 Pasturatge
C01.01 Extracció d'àrids i argiles.
E01 Noves edificacions i vivendes.
G02 Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.05 Disminució de cabals.
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
Redacció de Plans
- Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de diatomees
Unitats:
IPS (CEMAGREF, 1982)
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
2 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de macròfits
Unitats:
SLA y SAP
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Cabal d'aigua
Unitats:
Percentatge (%) i m3 aigua
Metodologia:
Estacions d'aforament
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de macroinvertebrats aquàtics
Unitats:
Índex IBMWP i BMWPC
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de peixos
Unitats:
Índex IBICAT
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Estructura del bosc de ribera
Unitats:
Índex QBR
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Toro et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada del DPH
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: