3290-Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Cursos d’aigua molt irregulars, de manera que durant l’estiatge queden reduïts a trams inconnexos o a basses aïllades. En funció del període d'inundació, de la dinàmica del corrent i de les característiques de l'aigua s'hi fan herbassars nitròfils o bé poblaments vegetals submersos o flotants.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.422 Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants MED
22.4314 Poblaments d'espigues d'aigua radicants i amb fulles flotants amples (Potamogeton natans, P. coloratus, P. nodosus), d'aigües dolces de terra baixa i de la muntanya mitjana MED
22.4315 Poblaments de Polygonum amphibium, radicants i amb fulles flotants, d'aigües dolces estagnants o molt lentes, de terra baixa i de la muntanya mitjana MED
24.16 Cursos d'aigua intermitents MED
24.53 Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum... nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Repartits localment per tots els territoris d'influència mediterrània: olositànic, ruscínic, catalanídic i sicòric.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
5,32 ha
20
0,27+-0,66
0
28,57
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
0 ha
0
0
0
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
1,17 ha
0,38
21,99
21,99
ES5120007 - Cap de Creus segura
0 ha
0
0
0
ES5120010 - Les Gavarres segura
0 ha
0
0
0
ES5120014 - L'Albera segura
0,35 ha
0
6,58
6,58
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
0 ha
0
0
0
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
0 ha
0
0
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.422 14 4
22.4314 12 3
22.4315 13 3
24.16 9 3
24.53 9 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge - Pasturatge
C01.01 Extracció d'arena i grava
E04 Construccions i edificis en el paisatge - Noves edificacions i vivendes.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general - Regulació artificial dels cursos d'aigua (preses).
J02.06 Sobreexplotació d'aqüífers.
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
J02.10 Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Neteja mecànica.
K04.01 Competència amb altres plantes invasores.
M01 Canvis en les condicions abiòtiques - Disminució del nivell freàtic amb variacions de les característiques hídriques al sòl degut a l'augment dels períodes llargs de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Abundància de macròfits
Unitats:
SLA y SAP
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Índex de macroinvertebrats aquàtics
Unitats:
Índex IBMWP i BMWPC
Metodologia:
Punts de mostreig
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
0
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Toro et al. (2009);CTFC (2011)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Índex de continuïtat fluvial (ICF)
Metodologia:
cartografia gps
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Toro et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada del DPH i superfície de la làmina d'aigua temporal
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: