4060-Matollars alpins i boreals

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars d’alta muntanya, d'estructura i composició força diversa, dominats per ericàcies, per ginebró, per savina de muntanya o per dries. En condicions favorables, les mates formen un estrat força continu i dens, mentre que en altres casos fan poblacions més irregulars i deixen petites clarianes que són ocupades per herbes pradenques, líquens terrícoles i molses.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
31.411 Matollars prostrats (catifes) d'herba pedrera (Loiseleuria procumbens), sovint rics en líquens, acidòfils, d'indrets ventosos i freds de l'alta muntanya ALP
31.412 Matollars nans de nabius (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus), acidòfils, de l'alta muntanya ALP
31.42 Neretars (matollars de Rhododendron ferrugineum), acidòfils, d'indrets ben innivats de l'alta muntanya ALP
31.431 Matollars de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí ALP
31.432 Matollars prostrats de savina de muntanya (Juniperus sabina), de costers solells i rocosos, als estatges altimontà i subalpí ALP
31.44 Matollars d'Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum... acidòfils, d'indrets ben innivats de l'estatge alpí ALP
31.471* Matollars prostrats (catifes) d'Arctostaphylos uva-ursi (boixerola), de vessants rocosos secs, de l'alta muntanya pirinenca ALP
31.491 Catifes de Dryas octopetala, calcícoles, d'obacs pedregosos, ben innivats, de l'alta muntanya ALP
31.472* Matollars prostrats (catifes) d'Arctostaphylos alpina, de vessants rocosos frescals, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
31e Matollars prostrats d'herba pedrera (Loiseleuria procumbens), acidòfils, d'indrets ventosos i freds de l'alta muntanya
31f Matollars nans de nabius (Vaccinium uliginosum, V. myrtillus), acidòfils, de l'alta muntanya
31g Neretars (matollars de Rhododendron ferrugineum), acidòfils, d'indrets ben innivats de l'alta muntanya
31h Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí
31j Matollars d'Empetrum hermaphroditum, acidòfils, d'indrets ben innivats de l'estatge alpí
31k Matollars prostrats de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi ), de vessants rocosos, de l'alta muntanya pirinenca
31l Matollars baixos o postrats amb Dryas octopetala, Salix Pyrenaica, ... d'obacs calcaris, ben innivats, de l'alta muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus centrals (Serra de Sant Gervàs) i Montseny (Matagalls i Turó de l'Home).
Font: CTFC (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
138,35 ha
19
7,28+-3,69
0,01
92,82
1,46

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
228,05 ha
0,4
2,4
ES0000022 - Aigüestortes absent
1503,06 ha
2,68
15,81
ES5110001 - Massís del Montseny segura
87,47 ha
0,3
63,22
0,92
0,08
ES5130003 - Alt Pallars pendent confirmació
2658,78 ha
3,44
27,97
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
42,47 ha
0,23
0,45
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
40,94 ha
0,32
29,59
0,43
0,04

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.411 18 3
31.412 15 2
31.42 15 1
31.431 13 2
31.432 15 4
31.432 15 4
31.44 17 4
31.471* 14 2
31.472* 18 3
31.491 15 2

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge - Localment es veu afavorit per l'abandonament de pastures subalpines.
B01 Aforestacions. Augment de la massa forestal (pinedes).
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
J01.01 Cremes actives per millora de pastures.
K01 Processos abiòtics naturals (lents) - Sensible a l’erosió eólica al obrir-se massa.
L09 Incendi (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
138 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbòria per sota el 15% de la superfície ocupada per l'hàbitat i amb <10% de peus dispersos.
-
Mantenir distàncies inferiors a 100 m entre grans fragments de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat.
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
P - Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat.
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Densitat d'espècies arbustives
Unitats:
Nre peus/ha
Metodologia:
Parcel·les de 30x30 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'excrements i de fotografies detectades
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Cal calcular-los gallipyr
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Dades climatològiques
Unitats:
Tº, mm pluja, de neu, etc.
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Distància entre fragments
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
<100 favorable, >1000 desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Giménez (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>30% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos