4090-Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Poblaments subarbustius, de 20-40 cm d’alçària, poc densos, dominats per papilionàcies espinoses en forma de coixinet, entre les quals creixen plantes herbàcies diverses.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
31.71 Matollars xeroacàntics de Genista horrida, calcícoles, de carenes i vessants pedregosos, ventosos, dels Pirineus centrals ALP
31.744 Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis), calcícoles, de carenes i vessants ventosos, amb sòl esquelètic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals MED
31.7E Matollars nans d'Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, calcícoles, de vessants solells, pedregosos, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
31n Matollars xeroacàntics de Genista horrida, calcícoles, de carenes i vessants pedregosos, ventosos, dels Prepirineus centrals
31o Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis), calcícoles, de carenes i vessants ventosos, amb sòl esquelètic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus centrals i territori catalanídic meridional.
Font:
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1228,3 ha
91
13,5+-19,78
0,05
96,99
96,1

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
39,71 ha
0,07
3,23
3,11
0
ES0000022 - Aigüestortes absent
2 localitats
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
1,44 ha
0
0,12
0,11
0
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
32,48 ha
0,48
2,64
2,54
0
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
6,21 ha
0,17
0,51
0,49
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
3,01 ha
0,02
0,25
0,24
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
158,15 ha
0,49
12,88
12,37
0,01
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
11,91 ha
0,07
0,97
0,93
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
5,01 ha
0,02
0,41
0,39
0
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
66,63 ha
0,27
5,42
5,21
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
866,8 ha
1,68
70,57
67,82
0,06

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Favorable Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.71 19 4
31.744 21 2
31.7E 15 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.01 Pasturatge intensiu
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Les formacions secundàries, que envaeixen pastures amb poca pressió ramadera, evolucionen naturalment cap a bosc.
B01 Aforestacions. Augment de la massa forestal (matollars i pinedes).
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
J01.01 Cremes actives per millora de pastures.
K01.01 Erosió
K02.02 Nitrificació per acumulació de matèria orgànica (excrements).
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1228 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbòria per sota el 15% de la superfície ocupada per l'hàbitat i amb <10% de peus dispersos.

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Promoció d'accions i seguiment del grau de regeneració i fertilitat de les comunitats per detectar possibles canvis deguts al canvi climàtic.
- Limitació de les activitats ramaderes en zones afectades per incendis en els seus primers anys de regeneració.
P - Promoció d'accions per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic sobre l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de l’efecte del pastoreig i els incendis en aquest hàbitat.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
0
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: >60% de cobertura de les espècies característiques i <30% d'arbòries
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència favorable i >10%, ausència desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Bonet et al. (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>30% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Bonet et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats