5120-Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars de muntanya dominats pel bàlec, sovint molt densos i d’aspecte uniforme.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
31.84221* Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà ALP
31.84222* Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
31t Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà
31u Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat més típic de la regió alpina. Es localitza escassament als Prepirineus (estatge basal del massís de l'Orri) i al Montseny.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
137,51 ha
9
15,28+-21,23
0,01
64,87
0,64

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
192,29 ha
0,34
0,9
1,1
ES0000022 - Aigüestortes absent
436,15 ha
0,78
2,03
2,49
ES5110001 - Massís del Montseny segura
32,12 ha
0,11
23,36
0,15
0,02
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
7926,94 ha
10,25
41,51
36,9
45,29
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs pendent confirmació
0,02 ha
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Dolenta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.84221* 11 1
31.84222* 13 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.03 Disminució de la pastura que afavoreix l'expansió del bosc i el tancament de l'hàbitat.
E01.03 Edificació i construcció de nous equipaments.
L09 Grans incendis forestals. Cal dir que petits incendis afavoreixen la seva expansió com a vegetació secundària.

Tendència de l'hàbitat

Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2000
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
138 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbòria per sota el 15% de la superfície ocupada per l'hàbitat i amb <10% de peus dispersos.

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Limitació de les activitats ramaderes en zones afectades per incendis en els seus primers anys de regeneració.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat, especialment on hi hagi un abandonament de la ramaderia extensiva.
- Realització d'accions de restauració de l'hàbitat si en un període de 5 anys després d'un incendi, l'hàbitat encara té menys del 30% de cobertura.
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Incentivar la pastura en àrees massa homogènies.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica i la gestió d’aquest hàbitat i la utilització del foc pel seu manteniment.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'excrements i de fotografies detectades
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies arbustives i cobertura
Unitats:
Nre. D'espècies
Metodologia:
Parcel·les d'estudi de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
favorable: mitjana := o >2. Desfavorable: <1,3
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>20% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats