5330-Matollars termomediterranis i predesèrtics

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars termòfils d'estructura i composició diversa i d’alçària variable (generalment entre 0,7 i 3 m), formats sobretot per arbustos mediterranis esclerofil·les de fulla petita. Sovint hi domina una sola espècie (coscoll, llentiscle, ginesta, ullastre...), però d’altres vegades la dominància es troba més o menys repartida. Entremig dels arbustos s’hi fan mates més petites i algunes herbes xeròfiles així com algun pi blanc.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
32.211 Garrigues d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i llentiscle (Pistacia lentiscus), de les terres mediterrànies càlides MED
32.214 Garrigues dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus), de les contrades mediterrànies càlides MED
32.2191 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les contrades mediterrànies càlides MED
32.22 Poblaments de lleteresa arbòria (Euphorbia dendroides), de les contrades marítimes càlides, al territori ruscínic MED
32.23 Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les contrades mediterrànies càlides MED
32.24 Garrigues amb abundància de margalló (Chamaerops humilis), de les contrades mediterrànies càlides MED
32.261 Ginestars oberts de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), de les contrades mediterrànies interiors àrides MED
32.2D* Altres menes de garrigues de les contrades mediterrànies càlides MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
32h Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades mediterrànies càlides
32j Ginestars oberts de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), de les contrades mediterrànies seques, a les terres interiors àrides

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori ruscínic i catalanídic meridional i central. Vers al sud, passa de tenir caràcter clarament marítim a penetrar una mica terra endins, entre 100 i 400 m d'altitud. Puntualment, al territori sicòric, quan es tracta del matollar de ginesta vimenera.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
25380,12 ha
896
28,33+-142,93
0,94
62,84
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
3239,68 ha
12,92
12,76
12,76
0,32
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120007 - Cap de Creus segura
59,72 ha
0,43
0,24
0,24
0,01
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
2,36 ha
0,04
0,01
0,01
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
9,94 ha
1,31
0,04
0,04
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
6,81 ha
0,18
0,03
0,03
0
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés segura
6,25 ha
0,1
0,02
0,02
0
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
7,18 ha
0,15
0,03
0,03
0
ES5140002 - Serra de Godall segura
1104,61 ha
61,97
4,35
4,35
0,11
ES5140005 - Serra de Montsià segura
2801,76 ha
52,9
11,04
11,04
0,28
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
2827,05 ha
17,51
11,14
11,14
0,28
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
6,96 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
2018,28 ha
8,23
7,95
7,95
0,2
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1802,52 ha
3,49
7,1
7,1
0,18
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
8,73 ha
0,12
0,03
0,03
0
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
853,74 ha
31,85
3,36
3,36
0,08
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
33,44 ha
1,16
0,13
0,13
0
ES5140016 - Tossal de Montagut segura
156,46 ha
12,13
0,62
0,62
0,02
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
0,02 ha
0
0
0
0
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
655,8 ha
7,03
2,58
2,58
0,06
ES5140019 - Riu Gaià segura
2,87 ha
0,1
0,01
0,01
0
ES5140023 - Secans del Montsià segura
345,24 ha
16,31
1,36
1,36
0,03

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

32.211 16 4
32.214 12 1
32.2191 14 1
32.22 16 3
32.23 13 2
32.24 13 2
32.261 15 3
32.2D* 11 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A02 Intensificació de les pràctiques agràries.
D01 Carreteres, camins i vies de tren
E01 Increment de la superfície urbana.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
K02 Aforestacions.
L09 Excessiva freqüència d'incendis forestals.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
25380 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir que les espècies d'ocells característiques de la comunitat representin >25% de les espècies contactades
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir la presència de més d'una espècie de tenebriònits a l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5120007 Cap de Creus
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140002 Serra de Godall
ES5140005 Serra de Montsià
ES5140006 Serres de Cardó - El Boix
ES5140008 Muntanyes de Prades
ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140012 Tossals d'Almatret i Riba-roja
ES5140014 Massís de Bonastre
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140016 Tossal de Montagut
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase
ES5140018 El Montmell-Marmellar
ES5140019 Riu Gaià
ES5140023 Secans del Montsià

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
- Manteniment dels murs de pedra seca.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Cabello et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'ocells
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: >25%
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Cabello et al. (2009)
Indicador:
Índex d'invertebrats edàfics
Unitats:
Freqüència
Metodologia:
Punts de mostreig amb trampes embut
Àmbit:
Local
Temporalitat:
3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: presència de Tenbriónits
 
Tipus d'Indicador:
Composició/abundància
Font:
Cabello et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: 80-100 %
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cabello et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cabello et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció LANSAT
Unitats:
Índex NDVI
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: