5410-Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars pulvinulars i espinosos de 30-40 cm d’alçària. Comprenen, segons la proximitat relativa al mar, des de formacions de coixinet de monja amb sempreviva fins a comunitats amb estepa borrera i altres plantes habituals de la brolla silicícola.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
33.15 Matollars xeroàcantics amb Astragalus tragacantha, dels caps de penya-segats del territori ruscínic MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
33a Matollars xeroàcantics amb Astragalus massiliensis, dels caps de penya-segats del territori ruscínic

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori ruscínic: del cap de Creus al massís de Begur
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
59,09 ha
20
2,95+-3,21
0
97,5
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5120007 - Cap de Creus segura
33,35 ha
0,24
56,44
56,44
16,42
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
24,26 ha
0,38
41,06
41,06
11,94

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

33.15 18 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
E01 Increment de la superfície urbana.
G01 Activitats esportives i d'oci a les costes i penya-segats.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - (per exemple Carpobrotus sp.)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
59 ha
SECUNDARIS
-
Evitar que les plantes invasores representin més del 25% de la superfície de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120007 Cap de Creus
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter

Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Font (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i rares (Astragalus tragacantha, Cistus salviifolius y Senecio cinerea) i de la vegetació ornitocopròfila
Unitats:
Nre. Espècies, densitat i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes o parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Font (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció i cartografia GPS
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Font (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: 0-25%.