7220*-Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Comunitats sovint dominades per Palustriella commutata, una molsa bruna de fulletes falcades, totes dirigides cap a una mateixa banda. Disperses entremig, s’hi fan algunes plantes vasculars que, en el moment de la florida, posen una nota de color al tapís de molsa. Les aigües, dures i carregades de calç, poden produir concrecions pètries, poroses i lleugeres (tosca).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
54.12 Comunitats fontinals d'aigües dures, sovint formadores de tosca ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
De manera molt puntual prop de torrents i surgències d'aigua dels Prepirineus.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
0 ha
4
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
ES0000022 - Aigüestortes absent
5 localitats
ES5110001 - Massís del Montseny pendent confirmació
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat pendent confirmació
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
0 ha
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
ES5120007 - Cap de Creus pendent confirmació
ES5130003 - Alt Pallars pendent confirmació
1 localitats
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana pendent confirmació
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
ES5140005 - Serra de Montsià pendent confirmació
ES5140008 - Muntanyes de Prades pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional pendent confirmació
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

54.12 14 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A05 Eutrofització a causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Provoca la pèrdua de fitoestabilitat.
C01 Mines i pedreres - Explotació o recol·lecció de pedra tosca.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
H01 Abocament de compostos orgànics i inorgànics a l'aigua.
J02.05 Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Disminució del cabal dels rierols.
K01.03 Dessecació

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Caldria tenir en compte totes les localitzacions d'aquest hàbitat de la regió mediterrània, encara que les superfícies siguin petites.
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
4 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- L'administració competent considerarà com a ús incompatible l'extracció de pedra tosca en àrees amb presència de l'hàbitat.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
- Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
PH i composició del sòl
Unitats:
PH, CA, N, P, etc...
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència i abundància
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Metodologia:
parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
Cobertura de molses a les parets
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Cercavilla et al.(2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: