8330-Coves marines submergides o semisubmergides

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Cavitats de mida diversa i extraploms situats a una certa fondària, on la irradiància és insuficient per al creixement de la majoria de les algues. La morfologia és variable i característica de cada cova. Els poblaments biòtics estan constituïts bàsicament per invertebrats sèssils, bé que també hi ha organismes vàgils que utilitzen les coves com a refugi durant el dia i algues microscòpiques.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
11.261* Coves i túnels submarins semifoscos MED
11.262* Coves submarines fosques MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Litoral rocós, principalment a les costes septentrionals (l’Empordà i la Selva) i en terreny calcari. Abunda a l’àrea de les illes Medes i el Montgrí.
Font: Vigo et al. (2008)

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5120007 - Cap de Creus pendent confirmació
ES5120013 - Massís de les Cadiretes pendent confirmació
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà pendent confirmació
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)


Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D03.01 Zones portuàries - Modificació de la circulació de l'aigua i deposisció de sediments.
E01.01 Zones de creixement urbà continu
E03.02 Eliminació de residus industrials
F01 Aqüicultura
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure - Submarinisme amb escafandre.
G01.01 Esports nàutics
G01.04.02 Espeleologia en la zona no inundada de la cova.
G05 Altres molèsties deguts a l'oci i al turisme - Visites turístiques en coves.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Trepig del sostre de les coves per activitats turístiques en superfície.
H01.08 Contaminació de l'aigua a causa de l'abocament de les aigües residuals a primera línia de costa.
I01 Espècies al·loctones que penetren a l'interior de les coves mitjançant escletxes en els penyasegats on es localitzen.
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Retenció de sediments.
J02.12 Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Modificació del nivell del mar.
K01.01 Erosió del penyasegat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir la presència >75% de les espècies potencials a les coves

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges.
P - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació de la freqüentació turística associada a l'ús d'aquest hàbitat (presència d'embarcacions,...).
P - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de les granges d'aqüicultura i la seva localització per evitar afectació a l'hàbitat. S'aconsella una distància mínima de 800m.
Cartografia temàtica
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
- Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Bedoya i Pérez (2009)
Indicador:
Lluminositat
Unitats:
Índex
Metodologia:
Índex de lluminositat
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estructural
Font:
Bedoya i Pérez (2009)
Indicador:
Karstificació i metereorització
Unitats:
Increment de fractures (m2)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estructural
Font:
Bedoya i Pérez (2009)
Indicador:
Molesties i sobrefreqüentació
Unitats:
Nre. De persones per activitat esportiva
Metodologia:
Estacions de visites
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció 3D
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Bedoya i Pérez (2009)
Indicador:
Dimensió i estructura interna de la cova
Unitats:
ha
Metodologia:
Cartografia fina
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Cobertura de vegetació i molses a la superfície
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Riquesa d'espècies
Unitats:
Riquesa acumulada (r)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable:>70% de les espècies potencials
 
Tipus d'Indicador:
Temperatura, HR, CO2 i contaminants
Font:
Bedoya i Pérez (2009)
Indicador:
Temperatura, HR i concentració de CO2 mitjana
Unitats:
ªC, HR, CO2, etc..
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: