9120-Fagedes acidòfiles

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos de faig, generalment força tancats. A les obagues més frescals i de més altitud s’hi poden barrejar alguns avets. El sotabosc és força pobre, compost principalment per plantes acidòfiles. Aquestes fagedes es diferencien de les higròfiles sobretot per la manca de les plantes característiques dels boscos eutròfics i mesòfils, com també per la presència d’espècies més relacionades amb les rouredes acidòfiles eurosiberianes (Vigo et al. 2006).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.172 Fagedes acidòfiles pirenaico-occitanes ALP
43.172 Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), acidòfils, pirenaico-occitans ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41c Fagedes acidòfiles pirenaico-occitanes

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Principalment als territoris olositànic (Garrotxa), catalanídic septentrional (Guilleries i Montseny) i Pirineus orientals (Alberes).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
3769,95 ha
155
24,32+-62,98
0,14
93,52
66,8

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
52,87 ha
0,09
0,94
0,54
ES0000022 - Aigüestortes absent
93,56 ha
0,17
1,66
0,95
ES5110001 - Massís del Montseny segura
2387,54 ha
8,22
63,33
42,3
6,18
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
25,27 ha
0,09
0,67
0,45
0,07
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
0,83 ha
0
0,02
0,01
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
230,87 ha
0,6
6,12
4,09
0,6
ES5120003 - Serra Cavallera absent
44,5 ha
0,7
0,79
0,45
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
196,28 ha
1,29
5,21
3,48
0,51
ES5120012 - Les Guilleries segura
183,45 ha
1,48
4,87
3,25
0,47
ES5120014 - L'Albera segura
478,04 ha
2,93
12,68
8,47
1,24
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
1,42 ha
0,04
0,04
0,03
0
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5130003 - Alt Pallars absent
9,65 ha
0,01
0,17
0,1
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
4,78 ha
0,07
0,13
0,08
0,01
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
8,55 ha
0,07
0,23
0,15
0,02
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
26,83 ha
0,08
0,23
0,15
0,02

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.172 14 2
43.172 16 2

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A04.01 Pasturatge intensiu
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats - Suposen una pèrdua de qualitat ja que afecten la fauna i flora que habita els troncs.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
K02.03 Contaminació del sòl relacionada amb l'atmosfèrica.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
3770 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Aconseguir que hi hagi >25 m3/ha de fusta morta
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària.
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
- Regulació de l'activitat forestal en aquelles àrees que presentin unes condicions hidríques més estressants.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar).
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals.
P - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre, a poder ser amb una secció naturalitzada sense accés pel bestiar.
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica natural de l'hàbitat en zones on no es realitzi gestió i per tant que evolucionin naturalment.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<5 peus de 40 dn/ha
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable<10 m3/ha
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Olano i Peralta (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: