9130-Fagedes neutròfiles

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Comunitats forestals que es presenten gairebé sempre com a fagedes pures, força tancades, encara que de vegades s’hi poden barrejar alguns avets. L’estrat arbustiu és poc desenvolupat, mentre que l’estrat herbaci és ric i divers i comprèn una bona proporció de geòfits. Les plantes amb flor d'aquest darrer estrat assoleix la seva màxima esplendor a principis de la primavera, tot just quan els brots del faig comencen a despuntar, com les anemones, la canuguera o el raïm de guineu.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.141 Fagedes higròfiles pirinenques ALP
41.142 Fagedes mesòfiles latepirinenques ALP
43.141 Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), higròfils, pirinencs ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
43a Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i avet (Abies alba), higròfils, pirinencs
41a Fagedes higròfiles pirinenques

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus orientals, territori olositànic i catalanídic septentrional (Montseny).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6176,33 ha
317
19,48+-91,35
0,23
76,15
59,13

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
136,3 ha
0,24
0,01
0
ES0000022 - Aigüestortes absent
582,51 ha
1,04
5,58
ES5110001 - Massís del Montseny segura
396,67 ha
1,37
6,42
3,8
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
4,34 ha
0,07
1,56
0,93
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
2912,65 ha
10,2
47,16
27,88
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
1031,42 ha
2,7
16,7
9,87
ES5120003 - Serra Cavallera segura
415,37 ha
6,51
0,01
0,01
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
241,8 ha
1,59
3,91
2,31
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
11,97 ha
0,35
0,19
0,11
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0,04 ha
0
0
0
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
0 ha
0
0,16
0,1
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
11,81 ha
0,92
0,01
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.141 19 3
41.142 15 1
43.141 18 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (sobretot de cérvol). Especialment si hi ha pressió excessiva en trams en regeneració.
B Priorització de la productivitat en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats - Suposen una pèrdua de qualitat ja que afecten la fauna i flora que habita als troncs.
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Deixen el sòl al descobert.
M01.02 Augment dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
6176 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir un mínim de 10 peus per hectàrea de diàmetre normal més gran de 50 cm per augmentar el grau de maduresa de la massa forestal
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que hi hagi >25 m3/ha de fusta morta

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de models silvícoles que promoguin la diversitat estructural a diferents escales, que garanteixin la regeneració i obrin petites clarianes que simulin pertorbacions naturals.
- Foment de sistemes de gestió forestal que evitin eliminar grans superfícies forestals i siguin respectuoses amb el sòl.
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
P - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial.
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar).
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària.
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
- Regulació de l'activitat forestal en aquelles àrees que presentin unes condicions hidríques més estressants.
- Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes-nit
Metodologia:
Transsectes i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Olano i Peralta de Andrés (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: