9230-Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica) iberoatlàntics

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos de roure reboll, amb un estrat arbori força dens, de vegades acompanyat de pi roig, i un estrat herbaci ben desenvolupat. L'estructura actual, poc complexa, es deu a l’explotació forestal a què han estat sotmesos.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.63 Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica), silicícoles, catalano-valencians MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41j Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica), silicícoles, catalano-valencians

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori catalanídic central. Bàsicament a les muntanyes de Prades per sobre els 950 m d'altitud.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
369,65 ha
168
2,2+-2,45
0,01
96,67
99,98

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
357,33 ha
1,16
96,65
96,65
0,08

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.63 20 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B Priorització de la productivitat en detriment d'altres funcions ecològiques importants. Antigament eren boscos molt explotats.
B01 Plantacions d'espècies de creixement més ràpid com Pinus pinaster, P. radiata o P. sylvestris. o espècies productives com el castanyer.
B03 Transformació a pastures.
L09 Grans incendis forestals.
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
2008-2012
Àmbit:
Catalunya
Font:
Vericat et al. 2010
Qualitat de les dades:
Molt bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
388 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que la cobertura de l'estrat arbori pel total d'espècies d'interès sigui superior al 60%

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5140008 Muntanyes de Prades

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària.
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar)
P - Ordenació dels recursos forestals evitant la substitució de l'hàbitat (plantacions forestals) o la seva desnaturalització.
Prevenció i lluita contra incendis
- Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals.
Seguiment ecològic
P - Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Cobertura i densitat de les espècies arbòries d'interès
Unitats:
Nre peus/ha i percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >60%
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Fracció de Cabuda de coberta (FCC ) i índex floiar
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >24
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Distància entre fragments
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
García i Jiménez (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: