92D0-Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosquets en galeria formats per arbres petits i matollars alts (d’uns 2-4 m d’alçària) com el tamariu, el magraner, l'aloc o el baladre; sovint amb un sotabosc constituït per plantes ruderals i halòfiles, localment amb grans gramínies. Generalment apareix en forma de taques líneals o poc extenses que habiten cursos i aiguamolls permanents o temporals.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
44.811 Baladrars, de les rambles del territori catalanídic meridional (i central) MED
44.812 Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes MED
44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos MED
44.81341 Poblaments de Tamarix boveana, de sòls hipersalins, al delta de l'Ebre MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
44m Baladrars, de les rambles del territori catalanídic meridional (i central)
44n Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes
44o Tamarigars, de sòls salabrosos

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Aquest hàbitat es localitza al litoral a les vores de canals i de rereduna, i en els marges de rius i rieres a les terres interiors. És un hàbitat força dispers i estès pels territoris ruscínic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
476,82 ha
134
3,56+-6,07
0,02
65,45
100
8 localitats
+-
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
43,42 ha
0,4
9,11
9,11
0,08
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
8 localitats
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
2,07 ha
0,22
0,43
0,43
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120007 - Cap de Creus segura
3,25 ha
0,02
0,68
0,68
0,01
ES5120010 - Les Gavarres segura
1,63 ha
0,01
0,34
0,34
0
ES5120014 - L'Albera segura
52,62 ha
0,32
11,04
11,04
0,1
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
9,86 ha
0,16
2,07
2,07
0,02
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
7,98 ha
1,05
1,67
1,67
0,01
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130017 - Basses de Sucs i Alcarràs segura
3,41 ha
16,08
0,72
0,72
0,01
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
0,07 ha
0
0,01
0,01
0
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
2,04 ha
0,04
0,43
0,43
0
ES5140004 - Sèquia Major segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
3,24 ha
0,02
0,68
0,68
0,01
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
23,49 ha
4,82
4,93
4,93
0,04
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
93,4 ha
0,18
19,59
19,59
0,17
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
49,38 ha
1,72
10,36
10,36
0,09
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
4,83 ha
0,02
1,01
1,01
0,01
ES5140019 - Riu Gaià segura
11,4 ha
0,38
2,39
2,39
0,02

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.811 19 4
44.812 17 4
44.8131 15 4
44.81341 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Atesa la bona qualitat del sòl i la poca profunditat de la capa freàtica, és sovint eliminada per conversió a horts o conreus.
A04.01 Sobrepastura.
A09 Creació de nous regadius.
A10 Concentració parcel·lària
B01.02 Potenciació d'espècies arbòries més productives amb el conseqüent desplaçament o disminució de l'hàbitat.
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01 Carreteres, camins i vies de tren
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
E02 Àrees industrials o comercials
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H Contaminació
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux de l'aigua superficial o subterrània.
J02.10 Accions de neteja de la vegetació riberenca que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 10% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
525 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que més del 60% de la superfície de l'hàbitat estigui connectat
-
Aconseguir que la cobertura pel total d'espècies d'interès de l'estrat arbori sigui superior al 60%

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120007 Cap de Creus
ES5120010 Les Gavarres
ES5120014 L'Albera
ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140006 Serres de Cardó - El Boix
ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase
ES5140019 Riu Gaià

Gestió preventiva
- Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació de Robinia pesudoacacia i Ailanthus altisima, entre d'altres, en zones forestals i riberenques
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Pressió de pastura
Unitats:
Nre de branques danyades/densitat d'adults
Metodologia:
Parcel·les de comptatge de danys i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Jacoba i Cueto (2009)
Indicador:
Cobertura i densitat de les espècies llenyoses d'interès
Unitats:
Nre peus/ha i percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >60%
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Diversitat i percentatge d'espècies característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Jacoba i Cueto (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Longitud
Font:
0
Indicador:
Connectivitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable:>60%
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Jacoba i Cueto (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: