9530*-Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pinedes de pinassa, de densitat i estructura variable, que duen un estrat arbustiu dens de plantes típiques de les rouredes seques, i un d’herbaci, poc o molt clar, amb forces elements mediterranis (Vigo et al. 2006).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
42.632 Boscos de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el territori auso-segàrric i les muntanyes mediterrànies septentrionals (fins a l'alt Gaià) ALP
42.637* Boscos de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) de les muntanyes mediterrànies meridionals (de Prades i el Montsant al Port) MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
42t Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus i del territori auso-segàrric
42u Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), dels territoris catalanídic central i meridional

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat als territoris ausosegàrric, catalanídic central, meridional i fins a l’alt Gaià (de Prades i Montsant als Ports). Arriba a l’alta Garrotxa i penetra localment als Pirineus centrals i al territori catalanídic septentrional.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
51449,42 ha
1354
38+-73,41
1,91
43,12
96,07

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
17,3 ha
0,03
1,16
0,03
0,21
ES0000022 - Aigüestortes segura
28,48 ha
0,05
0,06
0,05
0,01
ES5110009 - Riera de Merlès segura
341,75 ha
11,34
0,66
0,64
0,12
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
163,09 ha
1,01
0,32
0,3
0,06
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
4,51 ha
0,06
0,01
0,01
0
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
236,88 ha
4,77
0,46
0,44
0,09
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
1910,72 ha
9,72
3,71
3,57
0,69
ES5110019 - Carbassí segura
83,12 ha
34,24
0,16
0,16
0,03
ES5110021 - Riera de la Goda segura
8,52 ha
22,42
0,02
0,02
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
40,22 ha
1,85
0,08
0,08
0,01
ES5110023 - Riera de Clariana segura
9,98 ha
2,15
0,02
0,02
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
577,99 ha
1,51
1,12
1,08
0,21
ES5130003 - Alt Pallars segura
60,1 ha
0,08
0,15
0,11
0,03
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
707,99 ha
10,44
1,38
1,32
0,25
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
965,03 ha
26,02
1,88
1,8
0,35
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
756,07 ha
4,11
2,61
1,41
0,48
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
237,53 ha
1,84
0,46
0,44
0,09
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
271,5 ha
0,84
0,53
0,51
0,1
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
6,55 ha
0,18
1,62
0,01
0,3
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona segura
1358,97 ha
37,92
2,64
2,54
0,49
ES5130028 - Ribera Salada segura
1558,15 ha
28,23
3,03
2,91
0,56
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,12 ha
0
1,96
0
0,36
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
2549,12 ha
8,3
4,95
4,76
0,92
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
99,99 ha
0,41
0,19
0,19
0,04
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
6109,88 ha
11,82
11,88
11,41
2,19
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
921,91 ha
4,72
1,79
1,72
0,33
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
141,26 ha
6,22
0,27
0,26
0,05

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

42.632 16 1
42.637* 17 2

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures, camins, infraestructures, etc.).
A04.01 Pasturatge intensiu - Pasturatge intensiu
B Priorització de la productivitat en detriment d'altres funcions ecològiques importants.
B02.03 Eliminació del sotabosc
B02.04 Tallades forestals inadequades, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
B02.04 Eliminació d'arbres morts o deteriorats
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Recol·lecció en massa de bolets.
I02 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Processionària.
L09 Incendi (natural) - Grans incendis forestals. La pinassa es regenera amb dificultat.
M Canvi climàtic - Intensificació d'esdeveniments extrems que posen en risc les poblacions relictes.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
L'increment natural compensa la pèrdua de superfície degut als grans incendis.
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
51449 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors.
P - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat.
- Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural.
- Foment de la presència d'espècies arbòries i arbustives productores de fruits susceptibles de ser font d'aliment per a la fauna fora de les franges de protecció d’incendis.
P - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar).
- Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de pins per tal de reduir el risc d'incendi.
- Manteniment de rodals amb densitats elevades de cavitats naturals i de pícids potencialment ocupades per espècies de fauna d’interès.
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra i d'arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor a partir de 15 cm de DBH i de 2-3m de llargària. Les estaques en peu més amples de 30-40 cm de DBH i més de 3 m d’alçària.
P - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Manteniment dels punts d’aigua, basses o entollaments temporals presents com a zones importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre, a poder ser amb una secció naturalitzada sense accés pel bestiar.
- Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, a on es denoti problemes greus de regeneració o afectacions en plantes productores de fruits.
Prevenció i lluita contra incendis
P - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals.
Investigació i estudis
- Foment i estímul de la investigació ecològica i forestal amb dissenys demostratius i experimentals de gestió forestal sostenible basada amb criteris de conservació, estudis retrospectius (pex dendroecologia) i seguiments a llarg termini.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
CTFC (2011)
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Densitat relativa
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Nre. de captures d'insectes saproxilòfags
Unitats:
Nre individus/trampes nit
Metodologia:
Trampes de captura amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Defoliació
Unitats:
Peus afectats/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Índex de conservació
Unitats:
%sup. Amb valor de conservació/sup. Paisatge total
Metodologia:
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Densitat de regenerat
Unitats:
nre peus/m2
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Parelles de pícids
Unitats:
Picots/ee
Metodologia:
Estacions d'escolta de 10 minuts
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Creixement radial
Unitats:
% increment de diàmetre (cm)
Metodologia:
Barrines en peus seleccionats
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Cobertura de les espècies arbories d'interès
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: cobertura arbòria >70% de la superfície ocupada per l'hàbitat
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Fragmentació
Unitats:
% sup. límit a 30m /sup. espai
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Regato idel Río (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: